Стартира Проект „Нови възможности за грижа” в Община Николаево

На 20 май 2015 г. стартира първият етап на  предоставяне на услугата „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия 2014BG05М9ОP001-2.2015.001  „Нови Алтернативи” в община Николаево.

 В периода 27.03.2015 – 09.04.2015 г. се извърши прием на документи на кандидати за потребители и лични асистенти. Дирекция „Социално подпомагане” гр. Гурково извърши   оценка на потребностите от услугата „Личен асистент”. В резултат на оценка и подбор бяха назначени 26 лични асистенти, които ще обгрижват 33 потребители от гр. Николаево, с. Едрево и с. Нова Махала.

Продължителността на предоставянето на услугата „Личен асистент” е 10 месеца – до 29.02.2016 г.

От 22 юни ще  стартира втори етап за прием на документи на нови кандидат-потребители и лични асистенти, който ще продължи до 10 юли 2015г. Освен оценка на новите заявили желание , ще се извърши прекласиране на вече оценени от първия етап кандидати за потребители и лични асистенти.

Реализацията на проект „Нови възможности за грижа” потвърждава заложената цел за осигуряване на достоен и независим  живот на възрастните хора и хората с увреждания в Община Николаево.