Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Николаево - за 29.02.2024 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Николаево - за 29.02.2024 г. image

Изх. № 05-00-62/ 28.02.2024  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се

 

 

С В И К В А

 

Извънредно Заседание на Общински съвет-Николаево на 29.02.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение на Председателя на Об С Николаево с вх. № 05-00-61 / 28.02.2024 г. – ново обсъждане на Решение № 32 /30.01.2024 г., в частта по т. 7.

 

Докладва: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

 

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател на Общински съвет Николаево