Удължава се срокът на извънредните мерки за борба с COVID-19 в Община Николаево

Със Заповед № РД-01-97 / 26.03.2020 г. Кметът на Община Николаево - г-н Николай Кънев удължи срока на наложените в общината извънредни мерки за борба с COVID-19 до 12.04.2020  включително.

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-97

гр. Николаево, 26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от ЗЗ, Заповед № РД-01-154 / 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Р. България и с оглед необходимостта от предприемане на допълнителни по-строги мерки за осъществяване на превенция за разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19 на територията на Община Николаево, както и повишения брой хора, завръщащи се от европейски държави

Н А Р Е Ж Д А М:  

Изменям Заповед № РД-01-78 / 13.03.2020 г., Заповед № РД-01-80 / 13.03.2020 г., Заповед № РД-01-89 / 20.03.2020 г., Заповед № РД-01-92 / 23.03.2020 г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г., включително.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение и да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО, в кметствата в общината.       

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П)

Кмет на Община Николаево