Удължаване на срока на проект "Патронажна грижа+" до 16.02.2023 г.

Удължаване на срока на проект "Патронажна грижа+" до 16.02.2023 г. image

Удължаване на срока на проект  BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа+“ между Министерство на труда и социалната политика и Община Николаево за разпределение на дейностите и обхвата на управленската отговорност при осъществяване на проект  BG05M9OP001-6.002 - 0178Патронажна грижа+ в Община Николаево“ по ОП „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

 

Със Допълнително споразумение № 01 към Договор № BG05M9OP001-6.002-0178-C01 на основание чл. 3.49 от Административен договор по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“

 

Подписаното Допълнително споразумение урежда следните промени в договора:

 

1.      Срок на изпълнение на договора – продължителността на предоставяната услуга се удължава до 16.02.2023 г.

 

2.      Общата стойност на проекта става  43 412,34 лв.

 

          Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.