УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – 2082

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – 2082

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 5

Необходими документи:

-документ за собственост

Срок на изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация – Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което преписката се насочва към Директора на дирекция „OД и УТ”, а той към гл. специалист „Кадастър и регулация“. Проверката за идентичност на имота, посочен в приложения документ за собственост и действащия към момента на подаване на заявлението план на населеното място се извършва в Дирекция „ОД и УТ” и се издава удостоверение. Издаденото удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот се получава в ЦАО от заявителя или по друг начин, избран от заявителя.

Техническа такса: 10.00 лв.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/4d15d456-97f0-41dd-a4f3-3b3a6b35b08b