Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение – 2105

Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение – 2105

На основание на: Закон за общинската собственост – чл. 45а, ал. 1
Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица – чл. 9 – 16

 

Необходими документи:

Заявление по образец

Декларация по образец

 

Срок на изпълнение: 2 месеца

Срок на валидност: До края на календарната година

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Общинска администрация -Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета на Община Николаево за разглеждане. Кметът назначава комисия по картотекиране, която разглежда  подадените заявления, взема решение за включването или невключването на гражданите в картотеката и определя жилищната нужда на отделните лица или семейства. Решението на комисията се съобщава на заинтересованите лица писмено /препоръчано с обратна разписка. По решението се издава удостоверение за картотекиране, което се получава в служба „Общинска собственост“ на Общинска администрация – Николаево или по друг начин, определен от заявителя.

Tакса: няма

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:


https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/5c99621a-5bfc-4dfa-b4c2-def566e338e2