Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево

BG051PO002/13/1.1-07

 На 03 април 2014 г. бе сключен договор № 13-11-29/ 03.04.2014 г. между Община НИКОЛАЕВО и Министерство на финансите- Управляващ Орган на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07 за изпълнение на проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”.

Общата цел на проекта е оптимизиране на структурата на общинската администрация към Община Николаево за постигане на максимална ефективност и избягване на дублиращи се функции.

Специфични цели:

  1. Усъвършенстване на административната структура на Община Николаево;

  2. Подобряване на работните процеси на общинска администрация Николаево;

  3. Постигане на по-голяма ефикасност и ефективност в работата на общинска администрация Николаево.

Целеви групи: Общинската администрация на Община Николаево и служителите на кметствата на територията на Община Николаево

Очаквани резултати:

Реализацията на проекта ще доведе до усъвършенстване на нормативната уредба на местно ниво, а разработената и внедрена стратегия за организационно развитие ще допринесе за усъвършенстване на стратегическите документи.

  1. Изготвен функционален анализ на общинска администрация Николаево

  2. Разработени препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията

  3. Разработени препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията

  4.   Разработени препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността

  5. Актуализирани нормативни документи на община Николаево: Устройствен правилник, заповеди, правила, наредби, правилници

  6. Разработена и въведена стратегия за организационно развитие

Реализацията на проекта ще доведе до усъвършенстване на нормативната уредба на местно ниво, а разработената и внедрена стратегия за организационно развитие ще допринесе за усъвършенстване на стратегическите документи.

Ръководител на проекта :
Петя Гангалова – Зам.-Кмет на Община Николаево