Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение image

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от

Наредбата за условията и реда за извършване на

оценка на въздействието върху околната среда

 

                                                                                                 ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

                                        за инвестиционно предложение

 

 

от   Николай Дончев Кънев   - Кмет на община Николаево, обл.Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр.Николаево, ул.“Георги Бенковски“ №9 , ЕИК-123116940, тел. : 04330 20 40   

(име, адрес и телефон за контакт)

 

(седалище)

 

Пълен пощенски адрес: гр.Николаево п.к-6190, обл.Стара Загора , ул.“Г.Бенковски“ №9 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): obnikolaevo@nikolaevo.net

Лице за контакти: Живка Михова Попова –  тел. 04330 21 62 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че община Николаево, обл.Стара Загора има следното инвестиционно предложение:

Изработване на подробен устройствен план  ПРЗ за  разширяване строителните граници на съществуваща  урбанизирана територия  кв.“Възраждане“  по  плана  на гр.Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора     на  имоти : 51648.37.111 с площ от 21507 кв.м.- собственост на община Николаево с АОС 9/22.04.2021 г.  ; НТП-жилищни територии,  земеделска земя;  516648.37.97 с площ от 5260 кв.м.  собственост на община Николаево с АОС 8/22.04.2021 г.  ; НТП-пасище. С  подробния  устройствен план за тези имоти ще се смени предназначението им  от земеделска земя за неземеделски нужди.

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

1. Резюме на предложението

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Инвестиционното намерение се състои в следното :  Изработване на подробен устройствен план  ПРЗ за  разширяване строителните граници на съществуваща  урбанизирана територия  кв.“Възраждане“  по  плана  на гр.Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора      

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Включването на земи в регулацията и разширяването  на кв.“Възраждане“ (ромския квартал)  е предвидено и с Общия устройствен план на община Николаево, като се предвижда разширяване чрез присъединяване на земеделски земи. Необходимостта от изработване на ПУП цели  изграждане и благоустрояване на ромския квартал,   като се предложи алтернатива  на живота на ромите в друга среда. Да се запазят възможно повече по-масивните къщи, прилежаща инфраструктура включително и вътрешни пътни връзки, обслужващи отделните квартали и имоти. Вътрешните пътни връзки целят осигуряването на достъп до всички зони на квартала и цялостно решение на комуникациите в него.ПУП - ПЗР да предвиди ниско етажни ,свободно застроени жилищни площи.По отношение на застрояването да се допусне изцяло свободен подход и избор на  индивидуална концепция от страна на екипа, подготвящ проекта –за квартала да бъдат приети специфични правила и норми както по отношение на минималната площ на УПИ, така и за минимални отстояния между сградите,съобразявайки се с вече изградените сгради с цел тяхното запазване. Специфичните правила и норми са приети заедно с одобряването на Техническото задание на заседание на Общинския експертен съвет на 15.11.2021 г.  ПУП-ПРЗ ще обхване  площ от 26,767 дка .

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Разширяването на  ромския квартал е предвидено   с Общия устройствен план на община Николаево, обл.Стара Загора. Инвестиционното предложение е в съответствие с предвиждане за разширяване на съществуващия  квартал, съгласно заданието за проектиране от 15.11.2021 г. на кмета  на община Николаево и решение №295  по протокол №30 от 30.11.2021 г. на заседание на общински съвет Николаево. За реализирането на ИП е необходимо да се извършат следните процедури:

- Изготвяне на геодезическо заснемане на съществуващото положение.  На базата на заснемането да се изготви ПЗ (план за застрояване) с който ще се определи ново предназначение на  земеделската земя-за жилищни нужди.

- Промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди като орган по разрешаване е Комисия по земеделските земи реда на чл.17 ал.1 т.1 от Закона за опазване на земеделската земя за неземеделски нужди към Министерството на земеделието и храните.

-   отредените  земи за разширение на квартала трябва да се регулират, проектират парцели и улици, и провеждане на процедура  по промяна на кадастралната карта-нанасяне на всички имоти и жил.сгради ,  които са предмет на запазване.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

 

Обектът се намира гр.Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора, Имотите, предмет на проекта са в съответствие с предвижданията  на Общ устройствен план /ОУП/ на община Николаево,обл.Стара Загора,   влязъл в сила с решение № 346 / 29.11.2018 г. на заседание на общински съвет Николаево и ще се спазват неговите предвиждания. Разрешение за изработване на ПУП е взето на заседание  на Общински съвет Николаево с решение №295  по протокол №30 от 30.11.2021 г.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

 

не

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

 

не...................................................................................................................................................

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

 

не

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

 

не

 

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

 

не...................................................................................................................................................

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

не

 

 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

        Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

Прилагам:

1.  Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

 

 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

 

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

 

4. Електронен носител - 1 бр.

 

-  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

 

-  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

-  Желая да получа крайния документ:

 лично на място

 чрез лицензиран пощенски оператор

х     по куриер

 

 

 

Дата: 31.01.2022 г.

 

Уведомител: Николай Кънев