ВиК инфраструктура

ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦОННА ИНФРАСТРУКТУРА
 
1.В края на 2009 година, Община Николаево реализира успешно проекта си за техническа помощ сключен по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”с Министерството на околната среда и водите .
Като резултат бяха изготвени работни инвестиционни проекти за градска пречиствателна станция за отпадъчни води и разделна канализационна мрежа за битови и дъждовни води на град Николаево. Проектът бе изпълнен по Приоритетна ос 1 на оперативната програма.
           Усвоените средства по проекта са в размер на 341 500 лв., от които 80%
са предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Европейския
Кохезионен Фонд, а останалите 20% са държавно съфинансиране.
С изготвената одобрена работна документация община Николаево може да 
кандидатства по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013, когато бъде отворена мярка за финансиране фактическото изграждане на проектираната инфраструктура – канализация и изграждане на градска пречиствателна станция за която има отредено място.
2. През 2008 година Общинското ръководство разработи проект „Реконструкция на външен водопровод Николаево - с.Едрево” който бе одобрен на първи етап и през втората  половина на 2008 година бяха положени нови тръби от ПЕВП / полиетилен с висока плътност/, които замениха съществуващите корозирали стоманени тръби. Усвоени са 216 296.10 лв.
През 2009 година се разработи и кандидатства с проект „ Реконструкция на външен водопровод в с.Едрево „ – втори етап, което представляваше продължение на участъка Николаево – с.Едрево за подмяна на старите корозирали тръби, на стойност 299 268.83 лв. Проектът е одобрен. ЧАКА ФИНАНСИРАНЕ .
3. По Програмата за развитие на селските райони, разработен от общинското ръководство и одобрен бе проект „Подмяна на амортизирана селищна водопроводна мрежа в с.Елхово” на стойност 4 066 856 лв. Проектът,      свързан с реконструкция и модернизация на водоснабдителната система на село Елхово е разработен след идентифицирането на нуждите на населението с цел подобряване на качеството на живот и подобряване на водоснабдителната инфраструктура. Тя е свързана пряко със задоволяване нуждите на потребителите от с. Елхово от вода с питейни качества, като основния приоритет е изграждане на питейно-битовото водоснабдяване на населението в селото, съответстващо на най-високите стандарти в областта.
В настоящият момент тече процедура по Закона за провеждане на обществени поръчки за избор на фирма изпълнител. Проектът ще бъде изпълнен пред 2011 – 2012 година.
 
4.Допълнително осигурени средства за Община Николаево, отпуснати с Постановление № 170 на Министерския съвет, позволиха да се осъществи изграждането на обект : „Главен канализационен колектор І от РШ 31 (съществуваща шахта) до РШ 44”.