ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ – 2008

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ – 2008

На основание на:
Закон за туризма – чл. 169, и във връзка с чл. 168, ал. 2

 

Необходими документи:

● заявление за промяна в обстоятелствата по образец;
● декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
● декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
● копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
● изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
● документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:
До изтичане на първоначално издаденото удостоверение за категория

Срок на изпълнение: 14 дни.

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се подава в Oбщинска администрация - Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса за услугата в служба „Месни приходи” или по банков път, след което преписката се насочва към дирекция „ОД и УТ”, където се извършва проверка на приложените документи. При промяна на вписаните обстоятелства в Общинския регистър на категоризираните туристически обекти в Община Николаево, вписаното лице подава заявление по образец до кмета на общината за отразяване на промяната в 30-дневен срок от настъпването й. При промяна на собствеността върху категоризирани заведения за хранене и развлечения, лицето, придобило собствеността, подава заявление по образец и изискуемите документи до кмета на община Николаево за отразяване на променените обстоятелства в регистъра. При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризирани заведения за хранене и развлечения, лицето, което ще извършва дейност, подава заявление по образец и изискуемите документи до кмета на община Николаево за отразяване на променените обстоятелства в регистъра. В тези случаи определената категория на туристическия обект се запазва.

 

Такса: 150.00 лв.


За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/2e995651-b15d-4ad3-a1e1-11a8046aee10