Вписване на сдруженията на собствениците в общински регистър – 2118

Вписване на сдруженията на собствениците в общински регистър – 2118

 

На основание на:
Закон за управление на етажната собственост – чл. 44

Наредба № РД-02-20-8 / 11.05.2012 г. на МРРБ за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост – чл. 2

Необходими документи:   

  • Заявление по образец;
  • Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
  • Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет;
  • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението;
  • Покана за свикване на събрание.

 

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.


Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: няма

 

Процедура по предоставяне на услугата:
Прием на заявлението с приложените документ в ЦАОГ на Общинска администрация Николаево.

Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката към Дирекция „Общински дейности и Устройство на територията“,
Експерт „Общинска собственост“ проверява валидността на предоставените от заявителя документи и извършва услугата. При установяване на несъответствие в представените документи, до заявителя се изпраща писмо с покана да предостави необходимите или коригирани документи. Срокът на изпълнение на услугата в този случай се удължава с поставения срок за отстраняване на несъответствието. Експерт „Общинска собственост“ вписва сдружението в общинския регистър и съставя документ (удостоверение) по образец с информацията по заявената услуга, който се подписва от кмета на общината. Експерт „Общинска собственост“ попълва и регистрационна карта по образец с данните на сдружението, която остава в досието на сдружението в общината. Удостоверението се получава от ЦАОГ по избран от заявителя начин.
 

Такса: няма
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/cadastral-activities/4c0841be-b26e-4be6-817a-ec14b43a53e2