ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ - 2033

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ - 2033

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 19а

Необходими документи:
- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- акт за граждански брак - копие
- нотариално заверено заявление

Срок за изпълнение: 24 часа

Цена: Не се дължи такса 

Място: Център за административно обслужване – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Решението на съда или административния акт за промяна заедно с официалните документи се приема в ЦАО гр. Николаево.
Документите се регистрират в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към служба ГРАО, където длъжностното лице по гражданско състояние извършва отбелязването на промяната на името в акта по гражданско състояние на лицето.

Срок на валидност: до промяна на данните

   

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/d001cf53-d167-4510-b6e1-ad73cb6c345a