Забрани във връзка с борбата с COVID-19 за територията на община Николаево, валидни от 23.03.2020 г.

Днес, 23.03.2020 г.,  от 13,30 часа се проведе първото заседание на Общинския кризисен щаб, създаден със Заповед № РД-01-86 / 19.03.2020 г. на Кмета на община Николаево за превенция и борба с COVID-19. На заседанието бяха взети Решения, на база на които кметът на общината въвежда нови забрани на теротията на цялата община, валидни от 23.03.2020 г. - въвежда се вечерен час, затварят се вендинг-автоматите, забраняват се посещенията на открити и закрити обществени места, както и консумацията на храни и напитки в хранителните магазини, около тях и на бензиностанциите. Заповедите са публикувани, тук по-долу.

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-91

гр. Николаево, 23.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, допълнена със Заповед № РД-01-131 / 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 и Заповед № РД-01-144 / 22.03.2020 г., Заповед № РД-01-143 / 20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Р. България,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. До второ нареждане се ЗАБРАНЯВА:

1/ посещенията на паркове, градски градини, спорни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места на територията на община Николаево,

2/ посещението в хранителни магазини и аптеки на лица до 60 годишна възраст във времето от 8.30 до 10.30 часа.

II. Пътуванията на граждани от община Николаево до областните градове да става само при неотложност, наложена от полагане на труд, здравословни причини, завръщане на настоящ или постоянен адрес, удостоверена със съответен документ.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Полицейски участък – Гурково ресорния заместник-кмет, кметовете на кметства и представителите на Общинския кризисен щаб, назначен с моя Заповед № РД-01-86 / 19.03.2020 г.

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П)

Кмет на Община Николаево

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-92

гр. Николаево, 23.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, допълнена със Заповед № РД-01-131 / 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 и Заповед № РД-01-144 / 22.03.2020 г., и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Р. България,

Н А Р Е Ж Д А М:

До 29.03.2020 г. се ЗАБРАНЯВА консумацията на място в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанциите в община Николаево.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

           Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Полицейски участък – Гурково ресорния заместник-кмет, кметовете на кметства и представителите на Общинския кризисен щаб, назначен с моя Заповед № РД-01-86 / 19.03.2020 г.

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П)

Кмет на Община Николаево

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-93

гр. Николаево, 23.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ,л. 4 и ал. 5 от ЗЗ, Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Р. България, Решение от 23.03.2020 г. на създаденият с моя Заповед № РД-01-86 / 19.03.2020 г. за борба с COVID-19 Общински кризисен щаб, и с оглед необходимостта от предприемане на допълнителни по-строги мерки за осъществяване на превенция за разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19 на територията на Община Николаево, както и повишения брой хора, завръщащи се от европейски държави

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Въвеждам ВЕЧЕРЕН ЧАС от 21,00 часа до 5,00 часа за всички жители на община Николаево без оглед на етническа принадлежност, възраст и местожителство.

Изключения се допускат в следните случаи:

1/ при необходимост на лицата от спешна медицинска помощ;

2/ при мероприятия на установена смърт;

3/ за хора, работещи на смени – при придвижването им от работното място/сборния пункт до дома и от дома до работното място/сборния пункт.

Осъществяване на контрол по изпълнение на т. I възлагам на Полицейски участък – Гурково, на заместник-кмета по АТО и кметовете на кметствата в общината.

Нарушителите да бъдат връщани незабавно по домовете.

Нарушителите ще се наказват с глоба

– при първо нарушение – 20,00 лв. (двадесет лева)

– при второ нарушение – 50,00 лв. (петдесет лева)

– за всяко следващо – по 100,00 лв. (сто лева)

II. Работното време на търговските обекти, които, съгласно Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, могат да работят по време на обявеното извънредно положение (аптеки, дрогерии, хранителни магазини, магазини за промишлени стоки и др.) да бъде не по-късно от 20,30 часа.

Осъществяване на контрол по изпълнение на т. II на Полицейски участък – Гурково, на заместник-кмета по АТО и кметовете на кметствата в общината.

Нарушителите ще се наказват с глоба

– при първо нарушение – 20,00 лв. (двадесет лева)

– при второ нарушение – 50,00 лв. (петдесет лева)

– за всяко следващо – по 100,00 лв. (сто лева)

НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД ВАЖИ ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение и да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО, в кметствата в общината.

           Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П)

Кмет на Община Николаево

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-94

гр. Николаево, 23.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение, и Решения на създаденият с моя Заповед № РД-01-86 / 19.03.2020 г. за борба с COVID-19 Общински кризисен щаб, взети на заседанието му на 23.03.2020 г,

З А П О В Я Д В А М:

1. ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ СЕ ЗАБРАНЯВА ползването на вендинг машини за кафе и топли напитки и вендинг машини за студени напитки и храни (вендинг автомати), монтирани на открити и закрити площи. Същите да бъдат изключени от ел. захранване от собствениците им. В случай на констатирано неизпълнение, на собственика на вендинг машината ще бъде наложена глоба в размер на 200,00 лв. (двеста лева).

Организацията по запечатване на машините възлагам на Стайко Петков – заместник-кмет на община Николаево.

2. ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ СЕ ЗАБРАНЯВА консумацията на храни и напитки на място вътре в хранителните магазини на територията на община Николаево, както и в зоната навън около сградите на хранителните магазини. В случай на констатирано нарушение на лицата ще се налагат глоби както следва:

– при първо нарушение – 20,00 лв. (двадесет лева)

– при второ нарушение – 50,00 лв. (петдесет лева)

– за всяко следващо – по 100,00 лв. (сто лева)

3. ОПРЕДЕЛЯМ ГЛОБИ при нарушаване забраните в мои заповеди № РД-01-78 / 13.03.2020 г., № РД-01-80 / 13.03.2020 г., № РД-01-81 / 16.03.2020 г. и РД-01-89 / 20.03.2020 г. както следва: 

– при първо нарушение – 20,00 лв. (двадесет лева)

– при второ нарушение – 50,00 лв. (петдесет лева)

– за всяко следващо – по 100,00 лв. (сто лева)

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.         

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Полицейски участък – Гурково ресорния заместник-кмет, кметовете на кметства и представителите на Общинския кризисен щаб, назначен с моя Заповед № РД-01-86 / 19.03.2020 г.

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево