Заключителна пресконференция

BG051PO002/13/1.1-07

„Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”

 

 

Заключителна  пресконференция

 

В заседателната зала на община Николаево на 30.03.2015 г. се проведе заключителна  пресконференция по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”,  във връзка със сключен договор  №  13-11-29/ 03.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”  между Община НИКОЛАЕВО  и Министерство на финансите- Управляващ Орган на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет  1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна  линия   BG051PO002/13/1.1-07 

Проектът се изпълнява от Община Николаево, а целевата група е Общинска администрация – Николаево.

На пресконференцията присъстваха Косьо Косев – кмет на община Николаево, Вълчо Вълчев – председател на Общински съвет – Николаево, общински съветници, кметове на кметства,  служители от общинската администрация, представители на бизнеса, граждани.

Приключи успешно изпълнението на дейностите по проекта.

В рамките на 12 месеца по проекта  се разработиха и приложиха Функционален анализ на администрацията  на Община Николаево и  Стратегия за организационно развитие на община Николаево.

Функционалният анализ чрез изследване и оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на община Николаево  предложи области и конкретни препоръки за подобрения.

Стратегията за организационно развитие на община Николаево определи направленията, ръководните принципи и мерките за  създаване условия за прилагане интегрирана системата за координация  на процесите по разработване, финансово осигуряване, изпълнение и оценка на политиките за развитие до 2020 г.

С прилагането на тези два основни документа  се постига основната цел на проекта за оптимизиране на структурата на общинската администрация към Община Николаево за постигане на максимална ефективност и избягване на дублиращи се функции.

 

Постигнати резултати:

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО;

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО;

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА  НА  УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ  В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО;

ХАРТА НА КЛИЕНТА;

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО;

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО.

 

Проект:Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево” по договор  №  13-11-29/ 03.04.2014 г,  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.