Заповед

З А П О В Е Д

 

№ 228

 

гр. Николаево, 21.12.2012г.

 

На основание чл. 44,  ал. 1, т. 8  и  ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 2, изр. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 78-НР/11.12.2012г. на ЦИК за условията и реда за провеждане на информационно -  разяснителната   кампания  за  национален  референдум  на 27 януари 2013г.

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

  1. Помещение – общинска собственост, находящо се на ІІ-ри етаж / заседателна зала / в общинска администрация гр. Николаево   да се ползва за времето от 28.12.2012г. (30 дни до деня на референдума) до 24:00 часа на 25.01.2013г., безвъзмездно  по време на информационно – разяснителната кампания от инициативните комитети, регистрирани по чл. 10,  ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС и 76-те народни представители, внесли  предложение,  както и от инициативните комитети,  регистрирани в ЦИК, като застъпници на алтернативната позиция, във връзка с произвеждането на национален референдум на 27.01.2013г. на територията на Община Николаево, за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса на референдума, при спазване на принципа на равнопоставеност.
  2. Възлагам на Кметовете по населени места на територията на Община Николаево да предоставят подходящи помещения в кметствата за ползване по реда, определен в т.1 от настоящата заповед.

 

Настоящата заповед да се обяви публично на населението на общината  по подходящ начин,  както и да се постави на информационното табло в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на общината, а копия от нея да се предоставят на Кметовете по населените места и РИК – гр. Стара Загора за сведение.

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Зам. кмета на община Николаево.

 

 

 

 

КОСЬО КОСЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО