Заповед на кмета на община Николаево за образуване на подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания на територията на Община Николаево в изборите на 02.10.2022 г.

На основание чл. 90 от Изборния кодекс и Решение № 1399-НС / 08.09.2022 г. на ЦИК, и поради наличие на необходимия брой подадени заявления от лица с трайни увреждания (над 10 броя), със Заповед № РД-01-295 / 15.09.2022 г. на Кмета на Община Николаево на територията на общината е образувана подвижна избирателна кутия за гласуване на лица с трайни увреждания.

При вече образувана ПСИК на територията на община Николаево, в срок до 26.09.2022 г., избиратели с трайни увреждания, с постоянен или настоящ адрес на територията на община Николаево, които не са подали заявления до момента, но искат да гласуват с ПСИК, могат да го направят като подадат заявление по образец до кмета на община Николаево, за включване в избирателния списък за ПСИК. Към заявленията задължително се прилагат документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние на избирателя, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. 


За да заявите услугата електронно последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1


Заявлението и Решение на ЦИК може да видите в прикачените файлове.

Заповедта за образуване на ПСИК е публикуваната по-долу.

***********************************************************************


З А П О В Е Д

 

РД-01-295

 

гр. Николаево, 15.09.2022 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Указ 213 / 01.08.2022 г. на Президента на Република България,  във връзка с чл. 8, ал. 2, чл. 37 и чл. 90 от Изборния кодекс, Решение № 1399-НС / 08.09.2022 г. на ЦИК, Приложение № 3 от Заповед № РД-01-244 / 04.08.2022 г. на Кмета на Община Николаево и поради наличие на необходимия брой подадени заявления от лица с трайни увреждания (повече от 10 броя за общината)

 

I. О Б Р А З У В А М

 

 секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания (ПСИК - ТЕЛК) на територията на община Николаево за провеждане на изборите за Народни представители, насрочени за 02.10.2022 г.

 

II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

1. номер на ПСИК-ТЕЛК – 27-38-00-007, в съответствие с решение № 1203-НС / 04.08.2022 г. на ЦИК и решение № 9-НС / 13.08.2022 г. на РИК-Стара Загора;

2. обхват на ПСИК-ТЕЛК – територията на община Николаево;

3. адрес на помещението за ПСИК-ТЕЛК, съгласно чл. 8, ал. 3 от ИК – гр. Николаево, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 13, сграда на ОУ Николаево, ресурсен кабинет.

4. състава на ПСИК от проведените едновременно с консултациите за съставите на СИК консултации за състава на ПСИК.

 

Заповедта да се обяви чрез поставяне на информационното табло в Община Николаево, на информационните табла по кметствата в Общината и на интернет страницата на Общината.

 

Настоящата Заповед да се изпрати на Териториално звено ГРАО – Стара Загора и Районна избирателна комисия – Стара Загора.

 

Заповедта може да бъде оспорвана и обжалвана по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Николаево -  Павлина Цанева.

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево