Заповед на кмета на община Николаево за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за предстоящите 02.10.2022 г. избори за народно събрание

                                                                                                                                      

Заповед № РД-01-282

 

гр. Николаево, 08.09.2022 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и насрочените за 2 октомври 2022 г. избори за народни представители

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Николаево от кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети по време на предизборната кампания за насрочените на 02 октомври 2022 г. избори за народни представители:

 

-          таблото в централния парк на гр. Николаево;

-          за поставянето на агитационни материали на сгради, витрини и други, които не са общинска собственост, е необходимо съгласието на собственика или управителя на имота.

 

      2. ЗАБРАНЯВАМ:

-          поставянето на агитационни материали на сгради – общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите,

-          използването на превозните средства на общинския транспорт, независимо чия собственост са.

 

 

Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите по-горе, да се счита за нарушение и да се санкционира.

 

Кметовете на кметства посочват местата за поставяне на агитационните материали на територията на кметствата.

 

В срок от 3 /три/ дни след датата на провеждане на изборите, партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали.

 

Нарушителите на тази заповед да се санкционират по реда на Административно наказателните разпоредби на Изборния Кодекс.

 

 

 

 

 

Заповедта да се връчи на кметовете на кметства, РИК Стара Загора, Участък „Полиция” гр. Гурково за сведение.

 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Николаево и да обяви на информационните табла в общината и по кметствата.

 

 

Изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Николаево, а контрол по изпълнението й – на Стайко Петков – Зам.-Кмет АТО.

 

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево