Заповед на кмета на община Николаево за определяне на реда за гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация заради COVID-19

З А П О В Е Д № РД-01-307

 гр. Николаево, 26.09.2022 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с моя Заповед № РД-01-295 / 15.09.2022 г. за образуване на ПСИК на територията на Община Николаево за изборите за народни представители на 02.10.2022 г. и Решение № 1460-НС / 22.09.2022 г. на ЦИК
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
1.    В изборния ден 02.10.2022 г. за времето от 07.00 часа до 15.00 часа с ПСИК да гласуват избирателите с трайни увреждания, подали заявление за това в законоустановения срок и включени в списъка на ПСИК.

2.    За времето от 15,00 часа до 15,30 часа, членовете на ПСИК да се окомплектоват с предпазни облекла и други предпазни средства, осигурени от Общинска администрация Николаево за сметка на държавния бюджет, и да се подготвят за обслужване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация заради COVID-19 и подали заявление за гласуване с ПСИК в периода 26.09.2022 г. до 19.00 часа на изборния ден. За целта членовете на ПСИК ползват определеното им с моя Заповед № РД-01-312 / 27.09.2022 г. помещение – ресурсен кабинет на първи етаж в сградата на ОУ гр. Николаево.

3.    В изборния ден 02.10.2022 г. за времето от 15.30 часа до 20.00 часа с ПСИК да гласуват избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация заради COVID-19, подали заявление за гласуване с ПСИК по реда на Решение № 1460-НС / 22.09.2022 г. на ЦИК.

4.    Включването на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация заради COVID-19 в избирателния списък на ПСИК да става след съответната проверка и по реда на т. 9-11 от Решение № 1460-НС / 22.09.2022 г. на ЦИК.

5. Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания и е поставен под задължителна карантина или изолация, избирателят гласува в периода за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация, т.е. от 15.30 часа до 20.00 часа в изборния ден 02.10.2022 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на организационно-техническия екип, назначен за предстоящите избори и на членовете на ПСИК за община Николаево, назначени за предстоящите на 02.10.2022 г. избори за народни представители.

Заповедта да се оповести публично чрез поставяне на таблата в сградите на Общината, ЦАО и кметствата в селата на общината, и да се публикува на интернет страницата на община Николаево.
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Николаево
 
НИКОЛАЙ КЪНЕВ
Кмет на Община Николаево