Заповед на Кмета на Община Николаево за учредяване право на покарване на "Евроекспрес" ООД

З  А  П  О  В  Е  Д

РД-01-264/02.08.2021 г.

гр. Николаево

 

 

            На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал.4 от ЗУТ, чл. 18 ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура,  решение № 114/28.04.2020 г.  взето на  заседание с  протокол №8 на  Общински съвет Николаево за одобряване на Техническо задание по чл.125 ЗУТ, влязло в сила на 22.05.2020 г. ; решение № 229 /27.04.2021 г. за одобряване на ПУП-ПП за линеен обект „Оптична свързаност на територията на община Николаево“, взето на заседание на Общинския съвет на 27.04.2021 г. с протокол №22, влязло в сила на 19.07.2021 г.- обявено  в ДВ бр.51/18.06.2021 г. и постъпило заявление с вх. № 12-00-100/02.08.2021 г.    от  „ЕВРОЕКСПРЕС“ ООД, ЕИК 123685361, с адрес на управление : гр. Стара Загора ул. „Генерал Столетов“ № 143 ет.2 офис В, представлявано от Недялко Пейчев Момчев и Петко Коев Михов – управители, за учредяване безвъзмездно право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура във връзка с изпълнение на обект : „Оптична свързаност на територията на община Николаево на област Стара Загора“,

 

 

У Ч Р Е Д Я В А М :

 

            В полза на „ЕВРОЕКСПРЕС“ ООД, ЕИК 123685361, с адрес на управление : гр. Стара Загора ул. „Генерал Столетов“ № 143 ет.2 офис В, представлявано от Недялко Пейчев Момчев и Петко Коев Михов – управители

         БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура във връзка с изпълнение на обект : „Оптична свързаност на територията на община Николаево на област Стара Загора“- подземен оптичен кабел с трасе, преминаващо през следните имоти – общинска публична собственост :

   1. Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр.Николаево 51648.27.151  (пет едно шест четири осем точка две седем точка едно пет едно) одобрена със заповед № РД-18-37/10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ на целия имот 339 кв.м. (триста тридесет и девет кв.м.), с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски,  ведомствен  полски път, с дължина на трасето – 3,12 м (три метра и дванадесет см) и сервитут 1,25 кв.м (един кв.м. и двадесет и пет кв.см)

 

 

2. Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр.Николаево 51648.27.152 (пет едно шест четири осем точка две седем точка едно пет две)  одобрена със заповед № РД-18-37/10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ на целия имот 1899 кв.м.(хиляда осемстотин деветдесет и девет кв.м.) с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски,  ведомствен  полски път. с дължина на трасето – 198,40 м.( сто деветдесет и осем  метра и четиридесет см) и сервитут 79,10 кв.м (седемдесет и девет кв.м. и десет кв.см)

 

3. Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр.Николаево 51648.27.218 (пет едно шест четири осем точка, две седем точка  две едно осем) одобрена със заповед № РД-18-37/10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ на целия имот 1851 кв.м.( хиляда осемстотин петдесет и един кв.м.), с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, с дължина на трасето – 44,94 м ( четиридесет и четири  метра и деветдесет и четири см) и сервитут 17,98 кв.м (седемнадесет кв.м и деветдесет и осем  кв.см.)

 

4. Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр.Николаево 51648.27.219 ( пет едно шест четири осем точка две седем точка две едно девет), одобрена със заповед № РД-18-37/10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ на целия имот 14778 кв.м.( четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и осем кв.м.) с начин на трайно ползване – изоставена орна земя с дължина на трасето – 79,32 м.( седемдесет и девет м и тридесет и два см) и сервитут 31,95 кв.м (тридесет и един кв.м. и деветдесет и пет кв.см.)

 

5. Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр.Николаево 51648.48.110( пет едно шест четири осем точка четири осем точка едно едно нула) , одобрена със заповед № РД-18-37/10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ на целия имот 14477 кв.м.(четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и седем кв.м.) с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски,  ведомствен  полски път. с дължина на трасето – 606,61 м.( шестстотин и шест м и шестдесет и един см) и сервитут 241,86 кв.м (двеста четиридесет и един кв.м. и двадесет и пет кв.см.)

 

6. Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр.Николаево 51648.501.1161 (пет едно шест четири шест осем  точка пет нула едно точка едно едно шест едно) , одобрена със заповед № РД-18-37/10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ на целия имот 21288 кв.м. с начин на трайно ползване – за второстепенна улица,  с дължина на трасето – 9,92 м.( девет метра деветдесет и два м) и сервитут  3,96  кв.м ( три кв.м. деветдесет и шест  кв.см.)

 

 

 

М О Т И В И :

 

         В общинска администрация гр. Николаево  е постъпило заявление с вх. № 12-00-100/02.08.2021 г. от  „Евроекспрес“ ООД, ЕИК 123685361, с адрес на управление : гр. Стара Загора ул. „Генерал Столетов“ № 143 ет.2 офис В, представлявано от Недялко Пейчев Момчев и Петко Коев Михов – управители, за учредяване безвъзмездно право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура във връзка с изпълнение на обект : „Оптична свързаност на територията на община Николаево на област Стара Загора“.

         Видно от представения ПУП – ПП /парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура/, одобрен с Решение № 229 от протокол № 22 от 27.04.2021 г. на Общински съвет Николаево, за изграждане на обект : „Оптична свързаност на територията на община Николаево на област Стара Загора“ от „ЕВРОЕКСПРЕС” ООД гр. Стара Загора,  трасето на оптичния кабел за пренос на далекосъобщителни услуги преминава основно през пътища – публична общинска собственост.  Предвид изложеното намираме, че за постигане на благоустройствените цели и инвестиционни намерения е необходимо учредяване право на прокарване на отклонения от общата мрежа на техническата инфраструктура през гореописаните имоти – общинска собственост, друго техническо решение би било икономически нецелесъобразно.

         Съгласно чл. 18, ал. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, правата по чл. 17 ал.1 върху мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти – публична държавна или публична общинска собственост, се предоставят безвъзмездно в полза на операторите на електронните съобщителни мрежи.

         Предвид изложеното, налице е законова предпоставка за прилагане на чл. 18 ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за безвъзмездно прокарване на подземна оптична мрежа за пренос на далекосъобщителни услуги.

         Титулярите на учреденото с настоящата заповед право на прокарване носят отговорност за спазване разпоредбата на чл. 193, ал.5 от ЗУТ, а именно – да не се препятства установения начин на трайно ползване на поземлените имоти, нито да се засягат разрешени строежи.

            Реализираното на правото на прокарване да е съобразено с Наредба № 17/03.06.2005г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръжения към тях.

         След завършване на работите по изграждане на подземен оптичен кабел за пренос на далекосъобщителни услуги в горе упоменатите имоти, „ЕВРОЕКСПРЕС” ООД гр. Стара Загора е длъжно веднага да отстрани всички повреди, причинени на недвижимите имоти.

         Настоящата заповед следва да бъде вписана в имотния регистър на партидата на поземлените имоти, които се обслужват от учреденото право на прокарване на подземен оптичен кабел за пренос на далекосъобщителни услуги, описани  по горе и по партидата на общинските поземлени имоти, през които е прекаран подземен оптичен кабел за пренос на далекосъобщителни услуги, както и в актовете за общинска собственост, за сметка на „ЕВРОЕКСПРЕС” ООД гр. Стара Загора.

         На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението й чрез Община Николаево до Административен съд гр. Стара Загора.

 

 

   КМЕТ НА ОБЩИНАНИКОЛАЕВО

                                                                        НИКОЛАЙ КЪНЕВ