Заповед № РД-01-68 / 01.03.2021 г. на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г. 

В тази връзка Кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-68 / 01.03.2021 г., съгласно която от 01.03.2021 г. се разрешават посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки – бар-клубове и нощни барове., посещенията на пенсионерските клубове на територията на общината и провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма, при спазване на определени ограничения и изисквания. 


С пълния текст на Заповед № РД-01-68 / 01.03.2021 г. може да се запознаете до-долу, както и в прикачения файл.


---------------------------------

 З А П О В Е Д  № РД-01-68

гр. Николаево, 01.03.2021 г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-21 / 18.01.2021 г., Заповед № РД-01-37 / 03.02.2021 г. и Заповед № РД-01-54 / 15.02.2021 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718 / 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 / 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 / 26.01.2021 г., Заповед № РД-01-98 / 14.02.2021 г. и Заповед № РД-01-162 / 26.02.2021 г. на МЗ, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, Решение № 72 / 26.01.2021 г. на Министерския съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06 2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г., Решение № 673 / 25.09.2020 г. и Решение № 855 / 25.11.2020 г. на Министерски съвет

  

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-21 / 18.01.2021 г., Заповед № РД-01-37 / 03.02.2021 г. и Заповед № РД-01-54 / 15.02.2021 г. както следва:

 1. Точка 2 се отменя.

 2. Точка 4 се изменя по следния начин:

„4. Посещенията на Пенсионерските клубове на територията на Община Николаево се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м, носене на защитна маска за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“

 3. Точка 5 се изменя както следва:

„5. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м, носене на защитна маска за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“

 4. Точка 10 се изменя както следва:

10. Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове и нощни барове, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, не повече от 6 човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа. От 1.04.2021 г. се допускат и посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове.“

 5. Точка 10а се отменя.

 II. Заповедта влиза в сила от 01.03.2021 г.

 Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на община Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-кмет на Община Николаево, на кметовете на кметства в община Николаево и на Полицейски участък – гр. Гурково.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ,

Кмет на Община Николаево