COVID-19

Уведомяваме ви, че във връзка с продължаващата тенденция за поддържане на епидемични стойности на заболяемостта от ОРЗ и грип на...
Прочети
Във връзка с увеличената заболяемост от ОРЗ и грип на територията на област Стара Загора, директорът на РЗИ-Стара Загора издаде...
Прочети
Съгласно Заповед № РД-01-550 / 02.11.2022 г., изменена и допълнена със Заповед РД-01-570 / 09.11.2022 г. на МЗ, противоепидемични мерки...
Прочети
Съгласно Заповед № РД-01-534 / 25.10.2022 г. на МЗ, въведените със Заповед № РД-01-517 / 19.10.2022 г. противоепидемични мерки заради...
Прочети
Съгласно Заповед № РД-01-248 / 11.08.2022 г. в срок до 30.09.2022 г., включително, се създава вътрешен ред за влизане в...
Прочети
На основание Заповед РД-01-247 / 11.08.2022 г. на Кмета на Община Николаево, във връзка с издадена Заповед РД-01-222 / 10.08.2022...
Прочети
Със своя заповед № РД-01-222 / 10.08.2022 г.  Директорът на РЗИ - Стара Загора отменя въведените с негова Заповед №...
Прочети
        На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие...
Прочети
Нови заповеди на кмета на Община Николаево за въвеждането на мерки за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община...
Прочети
                                                                                                         З А П О В Е Д                                                                                        № РД-01-293 гр. Николаево, 01.09.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от...
Прочети
Считано от 01.08.2021 г. - до 31.08.2021, съгласно издадените от Министъра на здравеопазването Заповеди № РД-01-646 / 29.07.2021 г. и...
Прочети
Считано от 01.06.2021 г. - до 31.07.2021, съгласно издадените от Министъра на здравеопазването Заповеди № РД-01-373 / 27.05.2021 г. и...
Прочети
На основание Заповед № РД-01-285 / 05.05.2021 г. на Министъра за здравеопазването, Кметът на Община Николаево постанови Заповед № РД-01-166...
Прочети
Считано от 01.05.2021 г., съгласно издадените от Министъра на здравеопазването Заповеди № РД-01-273 / 29.04.2021 г. и № РД-01-274 /...
Прочети
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01„3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В...
Прочети