Заповед № РР-ЗД-9 / 26.07.2021 г. на Областния управител на област Стара Загора за отмяна на Заповед № РР-ЗД-8 / 28.06.2021 г. за разрешение изработването на специализиран подробен устройствен план за кариера за добив на подземни богатства

Със своя Заповед № РР-ЗД-9 / 26.07.2021 г. Областният управител на област Стара Загора ОТМЕНЯ Заповед № РР-ЗД-8 / 28.06.2021 г., с която бе разрешено изработването на специализиран подробен устройствен план за кариера за добив на подземни богатства, в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора и в землището на с. Едрево, община Николаево, област Стара Загора, част от концесионна площ от находище „Кереч Търла“, участък „ Кереч Търла –запад“ и участък Кереч Търла – изток“ на „АС - СТОУНС“ ООД.