Заповед за допълнение на Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-21 / 18.01.2021 г. и Заповед № РД-01-37 / 03.02.2021 г.

На основание Заповед № РД-01-98 / 14.02.2021 г. на МЗ, кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-54 / 15.02.2021 г. с която се разрешават присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас.

-------------------------------

                                                З А П О В Е Д  № РД-01-54
                                                гр. Николаево, 15.02.2021 г.

                 за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г., изм. и доп.

със Заповед № РД-01-21 / 18.01.2021 г. и Заповед № РД-01-37 / 03.02.2021 г.

  

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718 / 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 / 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 / 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 / 14.02.2021 г. на МЗ, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, Решение № 72 / 26.01.2021 г. на Министерския съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06 2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г., Решение № 673 / 25.09.2020 г. и Решение № 855 / 25.11.2020 г. на Министерски съвет

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Допълвам Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-21 / 18.01.2021 г. и Заповед № РД-01-37 / 03.02.2021 г. като създавам точка 1д със следното съдържание:

 

„1д. Независимо от графика по т. 1в и при спазване насоките по т. 1г, от 15.02.2021 г. се допуска провеждане на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището.

 

2. Заповедта влиза в сила от 15.02.2021 г.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на община Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-кмет на Община Николаево, на кметовете на кметства в община Николаево и на Полицейски участък – гр. Гурково.

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ,

Кмет на Община Николаево