Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания в община Николаево в изборите за НС на 02.04.2023 г.

 

З А П О В Е Д

 

РД-01-101

 

гр. Николаево, 17.03.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Указ 28 / 02.02.2023 г. на Президента на Република България,  във връзка с чл. 8, ал. 2, чл. 37 и чл. 90 от Изборния кодекс, Решение № 1738-НС / 06.03.2023 г. на ЦИК, Приложение № 3 от Заповед № РД-01-57 / 03.02.2023 г. на Кмета на Община Николаево и поради наличие на необходимия брой подадени заявления от лица с трайни увреждания (повече от 10 броя за общината)

 

I. О Б Р А З У В А М

 

 секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания (ПСИК - ТЕЛК) на територията на община Николаево за провеждане на изборите за Народни представители, насрочени за 02.04.2023 г.

 

II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

1. номер на ПСИК-ТЕЛК – 27-38-00-007, в съответствие с решение № 1599-НС / 07.02.2023 г. на ЦИК и решение № 8-НС / 17.02.2023 г. на РИК-Стара Загора;

2. обхват на ПСИК-ТЕЛК – територията на община Николаево;

3. адрес на помещението за ПСИК-ТЕЛК, съгласно чл. 8, ал. 3 от ИК – гр. Николаево, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 13, сграда на ОУ Николаево, учебен кабинет на първи етаж, централно крило.

4. състава на ПСИК съгласно проведените, едновременно с консултациите за съставите на СИК, консултации за състава на ПСИК.

 

Заповедта да се обяви чрез поставяне на информационното табло в Община Николаево, на информационните табла по кметствата в Общината и на интернет страницата на Общината.

Настоящата Заповед да се изпрати на Териториално звено ГРАО – Стара Загора и Районна избирателна комисия – Стара Загора.

Заповедта може да бъде оспорвана и обжалвана по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Николаево -  Павлина Цанева.

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево