Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци - НС-2023

ЗАПОВЕД

№ РД-01-67

гр. Николаево, 15.02.2023 г.

 

ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА  и чл. 41, ал 3 от Изборния кодекс, във връзка с организационно-техническата подготовка за изборите за народно събрание на 02.04.2023 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Определям местата на обявяване на предварителните избирателни списъци – част I, на територията на Община Николаево, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящата заповед.

 

            2. Предварителните избирателни списъци да бъдат обявени на определените в Приложение № 1 от настоящата заповед места и публикувани на интернет страницата на Община Николаево в посочените в чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс срокове.

 

3. Определям длъжностните лица, отговорни за обявяването на избирателните списъци, по ред, както следва:

- Тодорка Ганчева – мл. експерт „ГРАО“ – за обявяване на избирателните списъци за гр. Николаево;

- Пенка Кехайова – ст. специалист „Административно обслужване – кметство“ – за обявяване на избирателните списъци за с. Нова махала, общ. Николаево;

- Славена Пътникова – ст. специалист „Административно обслужване – кметство“ – за обявяване на избирателните списъци за с. Елхово, общ. Николаево;

- Любомира Славова – ст. специалист „Административно обслужване – кметство“ – за обявяване на избирателните списъци за с. Едрево, общ. Николаево.

 

            4. Настоящата Заповед да се обяви публично, като копие от същата се предостави на РИК – Стара Загора.

 

            5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Николаево.

 

Заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 

 

Приложение № 1

към Заповед № РД-01-67 / 15.02.2023 г.

на Кмета на Община Николаево

 

 

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ,

 НАСРОЧЕНИ ЗА 02.04.2023 Г.

 

 

№ на избирателна секция

 

Населено място

 

Адрес и място за обявяване на избирателните списъци

27-38-00-001

гр. Николаево

ул. „Георги Бенковски“ № 11 – сградата на Центъра за административно обслужване

27-38-00-002

гр. Николаево

ул. „Георги Бенковски“ № 11 – сградата на Центъра за административно обслужване

27-38-00-003

гр. Николаево

ул. „Георги Бенковски“ № 11 – сградата на Центъра за административно обслужване

27-38-00-004

с. Елхово

ул. „Изгрев“ № 2 – сградата на Кметство с. Елхово 

27-38-00-005

с. Нова махала

Сградата на Здравна служба с. Нова махала

 

27-38-00-006

с. Едрево

Сградата на Пенсионерски клуб с. Едрево

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево