Заповеди на Кметовете на кметства в Община Николаево за определяне местата за поставяне на агитационни материали в изборите за НС-2021 на територията на кметствата

Във връзка със Заповед № РД-01-81 / 12.03.2021 г. на Кмета на Община Николаево, кметовете на кметства определят местата за поставяне на агитационни материали в изборите за НС-2021 на територията на кметствата.

Заповедите на кметствата са публикувани по-долу:

--------------------------------------------------------------------------

Кметство с. Едрево

                                                                                ЗАПОВЕД

№ 4

с. Едрево, 15.03.2021г.

     На основание ЗАПОВЕД № РД – 01 – 81 / гр. Николаево, 12.03.2021 г от  Николай Кънев – Кмет на община Николаево, във връзка с  чл.183, ал. 3 от Изборния кодекс

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

      I. Определям, за времето на предизборната кампания в изборите за народни представители – 5.03.2021 г. (30 дни преди изборния ден) до 24.00 часа на 02.04.2021 г., агитационни материали от партии, коалициите от партии и

инициативните комитети да се поставят на следните места на територията на село Едрево, община Николаево:

- стъклената витрина на бившата автоспирка;

 

     Поставянето на агитационните материали на сгради, огради и витрини, частна собственост, може да става само след разрешение на собственика или управителя на имота.

    

    II. Забранявам

    - унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по

определения ред, до приключване на изборите;

    - публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

   - използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

   - използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

   - използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

   - използването на държавния и общинския транспорт за агитация;

   - провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции и в търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

   - провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

   - предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

   - поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение през изборния ден и до края на

гласуването.

   - в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

 

    В срок до 3/три/ дни след изборния ден, партиите, коалициите, инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

 

   Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в настоящата заповед се счита за административно нарушение, освен ако в закон е предвидено друго.

 

Нарушителите на тази заповед да се санкционират по реда на Административно наказателните разпоредби на Изборния Кодекс.

 

   Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на информационното табло в сградата на Кметство Едрево и публикуване на интернет страницата на община Николаево

  

   Изпълнението на заповедта възлагам на Любомира Славова – ст. Спец.“Адм. обсл.- кметство“ с. Едрево, а контрол по изпълнението й на служителите от участък „Полиция” гр.Гурково.

    

НЕДЕЛЧО МИЛАНОВ

 Кмет на село Едрево


-----------------------------------------------------------------


Кметство с. Елхово

 

З А П О В Е Д

№ 1

с. Елхово, 16.03.2021 г.

 

            На основание Заповед № РД-01-81/12.03.2021г. на Кмета на Община Николаево, във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.      Определям, за времето на предизборната кампания в изборите за народни представители – от 5 март 2021 (30 дни преди изборния ден) до 24.00 часа на 2 април 2021 г., агитационни материали от партии, коалициите от партии и инициативните комитети да се поставят на информационното табло пред кметство с. Елхово

Поставянето на агитационните материали на сгради, огради и витрини, частна собственост, може да става само след разрешение на собственика или управителя на имота.

2.      Забранявам

-          унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред, до приключване на изборите;

-          публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

-          използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

-          използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

-          използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

-          използването на държавния и общинския транспорт за агитация;

-          провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции и  в търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

-          предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

-          поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение през изборния ден и до края на гласуването;

-          в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

 

В срок до 3 /три/ дни след изборния ден, партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в настоящата заповед се счита за административно нарушение, освен ако в закон е предвидено друго.

Нарушителите на тази заповед да се санкционират по реда на Административно наказателните разпоредби на Изборния кодекс.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на информационното табло в сградата на Кметство с. Елхово и публикува на интернет страницата на общината.

Изпълнението на Заповедта възлагам на Станимира Крачанова – ст.сп. АО кметство с. Елхово, а контрол по изпълнението и, на служителите от участък Полиция гр. Гурково.

 

 

КРАСИМИР МАЛОВ

Кмет на с. Елхово


-----------------------------------------------------------------------


 Кметство с. Нова Махала


З А П О В Е Д


01

 с. Нова махала, общ. Николаево, 16.03.2021 г.


На основание Заповед РД-01-81/12.03.2021 г. на кмета на община Николаево, във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс за определяне на места за поставяне на агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети по време на предизборната кампания за насрочените на 4 април 2021 г. избори за народни представители

 

I. Определям,

 

Агитационни материали от партии, коалициите от партии и инициативните комитети да се поставят на следните места на територията на с. Нова махала:

 

           -  таблото пред магазина на центъра;

         -  чакалнята на автоспирката.

 

Поставянето на агитационните материали на сгради, огради и витрини, частна собственост, може да става само след разрешение на собственика или управителя на имота.

 

II. Забранявам

-          унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред, до приключване на изборите;

-          публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

-          използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

-          използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

-          използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

-          предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

-          поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение през изборния ден и до края на гласуването.

-          в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

 

В срок до 3 дни след изборния ден, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в настоящата заповед се счита за административно нарушение, освен ако в закон е предвидено друго.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Николаево и да се обяви на информационното табло пред кметството.

Изпълнението на заповедта възлагам на Пенка Кехайова – ст. спец. АО в кметство с. Нова махала, а контрол по изпълнението й на служителите на участък Полиция гр. Гурково.

  

ЩИЛИЯН ВЕЛИНОВ

Кмет на с. Нова махала