Заповеди на кметовете на кметства в Община Николаево за разполагане на агитационни материали в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. на територията на кметствата

Заповеди на кметовете на кметства в Община Николаево относно местата за разполагане на агитационни материали в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. на територията на кметствата

**************************************************************

с. Нова махала

З А П О В Е Д

 

02

с. Нова махала, общ. Николаево, 09.09.2022 г.

 

 

На основание Заповед РД-01-282/08.09.2022 г. на кмета на община Николаево, във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, за определяне на места за поставяне на агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети по време на предизборната кампания за насрочените на 02 октомври 2022 г. избори за народни представители

 

I. ОПРЕДЕЛЯМ

 

Агитационни материали от партии, коалициите от партии и инициативните комитети да се поставят на следните места на територията на с. Нова махала:

 

v  Таблото пред магазина на центъра;

v  Чакалнята на автоспирката

Поставянето на агитационните материали на сгради, огради и витрини, частна собственост, може да става само след разрешение на собственика или управителя на имота.

 

II. ЗАБРАНЯВАМ:

v  Поставянето на агитационни материали на сгради – общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите.

 

В срок до 3 дни след изборния ден, партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в настоящата заповед се счита за административно нарушение и да се санкционира.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Николаево и да се обяви на информационното табло пред кметството.

Изпълнението на заповедта възлагам на Пенка Кехайова – ст. спец. АО в кметство с. Нова махала, а контрол по изпълнението й на служителите на участък Полиция гр. Гурково.

 

ЩИЛИЯН ВЕЛИНОВ

Кмет на с. Нова махала

********************************************************************************************************

с. Едрево


Заповед № 1

с. Едрево, 12.09.2022г.

     На основание ЗАПОВЕД № РД -01-282 / гр. Николаево, 08.09.2022 г от  Николай Кънев – Кмет на община Николаево, във връзка с  чл.183, ал. 3 от Изборния кодекс и насрочените избори на 2 октомври 2022 г. избори за народни представители

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

      I. Определям място за поставяне на агитационни материали на територията на село Едрево, община Николаево от кандидатите , партиите, коалициите от партии и инициативните комитети по време на предизборната кампания за насрочените на 2 октомври 2022 г. избори за народни представители:

- стъклената витрина на бившата автоспирка;

 

     Поставянето на агитационните материали на сгради, огради и витрини, частна собственост, може да става само след разрешение на собственика или управителя на имота.

    

    II. Забранявам

    - унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по

определения ред, до приключване на изборите;

    - публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

   - използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

   - използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

   - използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

   - използването на държавния и общинския транспорт за агитация;

   - провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции и в търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

   - провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

   - предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

   - поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение през изборния ден и до края на

гласуването.

   - в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

 

    В срок до 3/три/ дни след изборния ден, партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

 

   Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в настоящата заповед се счита за административно нарушение, освен ако в закона е предвидено друго.

 

Нарушителите на тази заповед да се санкционират по реда на Административно наказателните разпоредби на Изборния Кодекс.

 

   Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на информационното табло в сградата на Кметство Едрево и публикуване на интернет страницата на община Николаево

  

   Изпълнението на заповедта възлагам на Любомира Славова – Ст. спец.“АО -. кметство “ с. Едрево, а контрол по изпълнението й на служителите от участък „Полиция” гр.Гурково.

     

 

НЕДЕЛЧО МИЛАНОВ

 Кмет на село Едрево

*******************************************************************************

с. Елхово

 

Заповед № 4

с. Елхово, 09.09.2022 г.

 

            На основание Заповед № РД-01-282/08.09.2022г. на Кмета на Община Николаево, във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и насрочените за 2 октомври 2022 год. избори за народни представители

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.      Определям, по време на предизборната кампания в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 год.,  агитационни материали от кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни комитети да се поставят на информационното табло пред кметство с. Елхово

Поставянето на агитационните материали на сгради, огради и витрини, частна собственост,  да става само след разрешение на собственика или управителя на имота.

2.      Забранявам:

-          поставянето на агитационни материали на сгради, общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите;

-          използването на  общинския транспорт за агитация;

 

В срок до 3 /три/ дни след изборния ден, партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в настоящата заповед се счита за административно нарушение, освен ако в закон е предвидено друго.

Нарушителите на тази заповед да се санкционират по реда на Административно наказателните разпоредби на Изборния кодекс.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на информационното табло в сградата на Кметство с. Елхово и публикува на интернет страницата на общината.

Изпълнението на Заповедта възлагам на Славена Пътникова – ст.сп. АО кметство с. Елхово, а контрол по изпълнението и, на служителите от участък Полиция гр. Гурково.

 

 

 

КРАСИМИР МАЛОВ

Кмет на с. Елхово