ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА - 2110

ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА - 2110

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
• Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - чл. 3
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11

 

Необходими документи:
- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- съответния документ

Срок за изпълнение: 24 часа

Цена: 10 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Център за административно обслужване – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението с приложения удостоверителен документ по гражданско състояние се приема в служба ГРАО. Служителят от ГРАО проверява самоличността и приема заявлението. То се регистрира в електронната система за документооборот. Заявителят заплаща дължимата такса след което се насочва към ГРАО за обработка.
Удостоверението се заверява от оправомощено длъжностно лице с правоъгълен печат, удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице, издало удостоверението.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/0d31f33c-acd9-4281-9820-d6860e0d7e79