Обща администрация


01. ДЛЪЖНОСТИ, ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА


Заместник-кмет „Административно и техническо обслужване“
Стайко Петков
Заместник-кмет „Финанси и общински дейности“
Иван Павлов
Секретар на община
Павлина Цанева
Главен архитект
арх. Доротея Христова

02. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


1. Дирекция „Административно, информационно и техническо обслужване“

Мл. експерт ГРАО
Тодорка Ганчева
Мл. експерт „ОМП, ЗН и сигурност на информацията“
вакантна
Гл. специалист „Канцелария и деловодство“
Десислава Атанасова
Техн. сътрудник „Общински съвет“ и секретар на МКБППМН
Любка Балканска
Ст. специалист „Административно обслужване – кметство“
Пенка Кахайова
Ст. специалист „Административно обслужване – кметство“
Любомира Славова
Ст. специалист „Административно обслужване – кметство“
Станимира Крачанова
Изпълнител „Шофьор“
Захари Захариев
Изпълнител „Домакин и архив“
Нели Георгиева

03. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ


1. Дирекция „Общинска дейности и устройство на територията“

Директор на дирекция „ОД и УТ“
вакантна
Ст. експерт „Инвестиции и обществени поръчки“
вакантна
Ст. експерт „Образование, култура, здравеопазване и спорт“
Пенка Генчева
Ст. експерт „Социални дейности, програми и проекти“
Илияна Кишева
Мл. експерт „Общинска собственост и икономически дейност“
Анелия Георгиева
Мл. експерт „Административно информационно обслужване“
вакантна
Гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация“
Живка Попова
Гл. специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“
Мариана Драгнева

2. Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и местни приходи“

Директор на дирекция „ФСДМП“
Диана Петкова
Главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“
Веселин Видолов
Главен счетоводител
Златко Генчев
Гл. специалист „Счетоводител местни приходи“
Пенка Желева
Гл. специалист „Счетоводител“
Ирена Петкова/Моника Иванова
Гл. специалист „Касиер“
Диана Моллова
Гл. специалист „Касиер местни приходи“
Донка Неделчева
Гл. специалист „Човешки ресурси“
Мариана Атанасова

04. СПОМАГАТЕЛНИ ЗВЕНА


Дежурен към Общински съвет по сигурност
Радко Цонев
Дежурен към Общински съвет по сигурност
Станко Станков
Дежурен към Общински съвет по сигурност
Стоян Стоянов
Дежурен към Общински съвет по сигурност
Христо Христов
Дежурен към Общински съвет по сигурност
Радослав Симеонов
Поддръжка ТКО
Иван Костадинов
Поддръжка ТКО
Николай Добрев
Поддръжка ТКО
варантна
Работник „Чистота“
Живка Славова
Работник „Поддръжка“
Ангел Ангелов
Работник „Спортна база“
Димчо Дончев
Организатор ПВЗ
Кънчо Стоянов
Организатор ПВЗ
Сергей Радков
Изпълнител - отговорник
Емануил Банков
Изпълнител - отговорник
Емануил Банков
Координатор
Исвенди Мерджанов

05. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ


Домакин
Йовка Дончева
Готвач
Диана Петрова
Помощник - готвач
Здравка Колева
Работник – кухня
Соня Стоянова
Работник – кухня
Мария Косева
Шофьор
Веселин Петров