Визия

Община Николаево – привлекателна за живот, инвестиции и туризъм община, съхранена местна идентичност и култура, стабилна икономика и качествена среда за живот на своите жители

ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Визията на Община Николаево дава насоките за бъдещото развитие на общината въз основа на нейния специфичен потенциал.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Стратегическа цел 1
. Стимулиране на развитието на местната икономика въз основа на местните потенциали и предимства.
Стратегическа цел 2. Съхранение и развитие на човешкия капитал и създаване на качествена среда на живот за жителите на община Николаево.
Стратегическа цел 3. Устойчиво развитие на територията на община Николаево.


ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ
Приоритет 1. Икономическо съживяване и развитие на община Николаево чрез насърчаване на предприемачеството и инвестициите и оползотворяване на туристическия потенциал на територията.

· Мярка 1.1. Насърчаване на инвестиционната активност и предприемачеството:
· Изготвяне на инвестиционен профил на Община Николаево;
· Създаване на ПУП за всички населени места в общината;
· Създаване на нови малки и средни предприятия;
· Създаване на централи за производство на електроенергия чрез използване на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници).

Мярка 1.2. Енергийна ефективност, модернизация и технологично обновление на съществуващите МСП в общината.
Мярка 1.3. Стимулиране на развитието на интензивно селско и рибно стопанство:
· Модернизация на съществуващите стопанства;
· Създаване на нови стопанства, вкл. на биологична продукция.

Мярка 1.4. Превръщане на община Николаево в атрактивна туристическа дестинация:
· Разработване на Стратегия за развитието на туризма;
· Развитие на културно-исторически туризъм, селски туризъм, пешеходен туризъм и риболовен туризъм;
· Археологическо проучване на крепостта „Асара“ и пещерата „Царската дупка“;
· Подобряване и развитие на туристическа инфраструктура;
·  Разработване на културни и еко маршрути с избрани дестинации;
· Проекти за реставрация на църковните храмове в общината;
· Проекти за опазване и социализиране на културно-историческото наследство.

Приоритет 2. Осигуряване на качествени услуги за населението на Община Николаево.

Мярка 2.1. Рехабилитация и модернизация на образователната инфраструктура и осигуряване на равен достъп до образование:
· Рехабилитация, модернизация и обновяване, вкл. внедряване на енергийна ефективност в училищата и детските градини;
· Подкрепа и разширяване на извънкласните и извънучилищни форми на подкрепа;
· Създаване на достъпна среда, педагогическа и психологическа подкрепа за образователната интеграция на децата от уязвимите групи.

Мярка 2.2. Рехабилитация и модернизация на здравната и социална инфраструктура и социални дейности:
· Подобряване и развитие на здравната инфраструктура;
· Увеличаване на броя на предоставяните социални услуги;
· Проекти за подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение.

Мярка 2.3. Рехабилитация и модернизация на културните институции; развитие на културните дейности:
· Рехабилитация, модернизация и обновяване на читалищата;
· Развитие на културните инициативи и дейности.

Мярка 2.4. Рехабилитация и развитие на спортната инфраструктура и насърчаване на младежките дейности:
· Реконструкция и обновяване на спортните обекти;
· Изграждане на спортни площадки;
· Организиране на спортни мероприятия.

Мярка 2.5. Подобряване на достъпа до пазара на труда и  повишаване  на заетостта на населението:
· Подкрепа за инициативи и дейности, ориентирани към осигуряване на заетост и възможност за повишаване на квалификацията на младите хора с цел задържането им в общината;
· Подобряване на достъпа до заетост за безработните лица.


Приоритет 3. Интегрирано териториално развитие чрез комплексно подобряване на инфраструктурата, енергийната ефективност и опазване на околната среда.
Мярка 3.1.  Рехабилитация на общинска пътна инфраструктура.
Мярка 3.2.  Благоустрояване на населените места:
· Изграждане на детски площадки;
· Благоустрояване на публични пространства и терени за отдих и спорт.     

Мярка 3.3. Подобряване на  ВиК инфраструктурата  в общината:
· Изграждане на канализация в населените места;
· Изграждане на ПСОВ за гр.Николаево и с.Нова Махала и пречиствателни съоръжения в с.Едрево и с.Елхово.

Мярка  3.4.  Енергийна ефективност и ВЕИ.
Мярка 3.5. Опазване на околната среда и мерки за ограничаване  въздействието на климатичните промени:
· Подобряване на управлението на отпадъци;
· Провеждане на информационна кампания в сферата на опазване на околната среда;
· Проекти/дейности за защита на населението от природни бедствия и опасности, свързани с промяната на климата;
· Опазване и популяризиране на защитените територии и биологичното разнообразие;

Приоритет 4. Добро управление и партньорство.
Мярка 4.1. Повишаване на институционалния капацитет чрез квалификация / преквалификация и обучения на служители на Общинска администрация Николаево.
Мярка 4.2. Подобряване на административното обслужване на населението чрез въвеждане на електронно управление и утвърждаване на комплексно административно обслужване чрез изграждане на Информационно-обслужващ център.
Мярка 4.3. Партньорство – реализация на съвместни проекти със съседни общини и такива с общини извън рамките на област Стара Загора.
Мярка 4.4. Организиране на съвместни мероприятия с цел осигуряване участие на гражданите, бизнеса и НПО при формирането и прилагането на местните политики за развитие.