АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

                През месец септември Областен информационен център гр. Стара Загора провежда поредица от информационни срещи в общините от Област Стара Загора за разясняване на актуални възможности за финансиране на проекти с европейски средства. Информационната кампания на тема: „Актуални схеми по ОПРЧР и мерки по Програмата за развитие на селските райони и предстоящи за отваряне до края на 2012 г.“  предостави актуална информация  на 27.09.2012 г. в община Николаево.

В информационната среща участваха представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници и земеделски производители от общината.

Експерти на ОИЦ запознаха участниците с възможностите, които предоставят  схемите по оперативна програма Развитие на човешките ресурси: „Първа работа“, „Подкрепа за заетост“, „Квалификация и мотивация за конкурентно включванена на пазара на труда“, както и предстоящата за отваряне схема „ Безопасен труд“.

Старши експерт Радмила Спасова към областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Стара Загора запозна присъстващите с отворените мерки по Програмата за развитие на селските райони. Обсъдени бяха мярка 112 „Създаване на стопанства за млади фермери“ – допустими кандидати, необходими изисквания и документи.

Присъстващите имаха възможност да получат по - подробна информация и по мярка 311 „Разнообразяване към неземедлски дейности“. Стана ясно, че безвъзмездната финансова помощ е 70%  от одобрените разходи, но не повече от 200 000 евро. Кандидати по схемата са ЕТ или юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители и са микро, малко или средно предприятие. Земеделските производители проявиха сериозен интерес и към мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“, която е отворена за кандидастване до края на 2012 година.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

           

За допълнителна информация: 

 

Име на служител: Петя Ацинова

Длъжност: управител

Тел:. 0889 199180

e-mail: oic.stz@gmail.com