ОБЩИНА НИКОЛАЕВО УДЪЛЖАВА ЗА ВТОРИ ПЪТ ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ НА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО            

УДЪЛЖАВА ЗА ВТОРИ ПЪТ    ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ НА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ

Между Кмета на община Николаево  и 11 лични асистенти бяха подписани за втори път допълнителни споразумения за удължаване на срока на трудовите договори по проект “Подкрепа за достоен живот.”
           Със Заповед № РД08-36 от 20.07.2012 год. на Управляващия орган ОПРЧР, срокът на действие на Проект „Подкрепа за достоен живот”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, който предоставя социалната услуга „Личен асистент”е удължен и крайният срок за предоставяне на услугата е 18.12.2012 год. като няма да бъде извършван нов прием на документи. Това е второто удължаване на срока, първото бе направено през март, за ползване на услугата и стана възможно след като Комитетът за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” одобри увеличение на бюджета на проекта.В община Николаево като лични асистенти са ангажирани 11 лица, назначени с трудови договори от Кмета на Община Николаево, които обгрижват 10 лица с трайни увреждания. Според нуждите на отделните хора с увреждания, личните асистенти работят от 3 до 6 часа дневно.Те извършват много услуги – снабдяват с хранителни продукти, помагат при храненето, помагат за приема на лекарства, личната хигиена, почистването на дома, извеждат ги на разходка, съдействат при подаване на документи в администрациите и други.
              Проектът „Подкрепа за достоен живот” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане. Той е насочен към предоставяне на почасови услуги в домашна среда за хора с частична или пълна невъзможност за самообслужване в риск от социална изолация.