Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на Община Николаево

            

 

ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА  

ЧРЕЗ    ДОГОВАРЯНЕ    БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ    

С    ПРЕДМЕТ:

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на Община Николаево"

Съгласно чл. 36a от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез договаряне безпредварително обявление,

по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 3 от ЗОП, с предмет:   Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на Община Николаево".

                           

   Поръчката е публикувана в Регистъра  за обществени поръчки под Уникален идентификационен номер на документа:

 

Решение: 982439

 

http://rop3-app1.aop.bg