Гласуване на избиратели, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Гласуване на избиратели, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. image

Съгласно Решение № 1460-НС / 22.09.2022 г. на ЦИК избиратели, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., могат да гласуват с подвижната избирателна кутия, образувана на територията на община Николаево за хора с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.
 
За целта поставените под карантина или изолация лица, подават заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината/кметството – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително.
 
Заявлението (Приложение № 67-НС от изборните книжа) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на общината/кметството от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, или по пощата;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на община Николаево чрез формата за обратна връзка в секция "Контакти" или на официалната ел. поща на Общината obnikolaevo@nikolaevo.net, без да се изисква квалифициран електронен подпис;

- заявление/заявка, подадена на  телефонен 04330 2040.

 
Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в населеното място, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, при спазване на всички противоепидемични мерки след като са гласували всички включени в списъка избиратели с трайни увреждания.
 
Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания и е поставен под задължителна карантина или изолация, избирателят гласува в периода за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация.
 
Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, се дописват в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция и се уведомяват за това по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявленията им.
 
След вписване в списъка за гласуване в секция с подвижна избирателна кутия кметът на общината служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им, съответно настоящ адрес.
 
Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на подвижната секционна избирателна комисия (т.е. в деня преди изборите и в изборния ден), избирателят, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация по Закона за здравето, гласува като се дописва в допълнителната страница на списъка и подава пред СИК декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Задължително е посочването на телефон за обратна връзка в заявлението!