Опазване на обществения ред при провеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г. в община Николаево

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-318

 

гр. Николаево, 28.09.2022 г.

 


Относно: Опазване на обществения ред, при провеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г. в община Николаево
 
На основание чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс
 
 
З А Б Р А Н Я В А М:
 
1.      Провеждане на масови прояви на територията на община Николаево, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред от 00.00 ч. на 01.10.2022 г. до 24.00 ч. на 02.10.2022 г.
2.      Продажбата и употребата на алкохолни напитки от магазини, заведения за обществено хранене, кафенета, павилиони, дискотеки и други такива от 6.00 ч. до 24.00 ч. на 02.10.2022 г.
 
Настоящата Заповед да се публикува на сайта на Община Николаево и да се доведе до знанието на търговските обекти на територията на общината.
 
Кметовете на кметства по населените места – с.Едрево, с.Елхово и с.Нова Махала да я доведат до знанието на търговските обекти в съответните селища.
 
Копие от Заповедта да се изпрати на Областна администрация и Началника на Участък Полиция гр. Гурково
 
Контролът по спазване на настоящата Заповед да се осъществява от Участък Полиция гр. Гурково.

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево