И н ф о р м а ц и он е н Б ю л е т и н по П Р О Е К Т

И н ф о р м а ц и он е н

Б ю л е т и н

по

П Р О Е К Т

” Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”

по Оперативна програма „ Административен капацитет”

              

БЕНЕФИЦИЕНТ :ОБЩИНА НИКОЛАЕВО