ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, РАСТИТЕЛНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, РАСТИТЕЛНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО image

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,

Всеки един от нас – малък или голям, предприятие или институция, работещ или пенсионер – създава отпадъци. Храната, която консумираме, облеклото, което носим, жилищата, в които живеем, обществените обекти, които посещаваме, транспортните средства, с които се придвижваме – всички те имат своя жизнен цикъл, който рано или късно завършва като отпадък, от който искаме да се освободим. Отпадъците са естествен продукт на много дейности и производства. Много от тях имат негативен ефект върху заобикалящата среда. Безразборното изхвърляне на отпадъци загрозява града ни, селата в общината, природата и обезсмисля усилията, вложени за тяхното почистване. През последните години се наблюдава ръст в количеството битови отпадъци, които генерира всеки жител. Общото количество на битовите отпадъци, зависи както от броя на населението така и от количеството, което генерира всеки човек. За да се намали общото количество битови отпадъци, които се изхвърлят в околната среда, е необходимо да се повиши процента на рециклиране и да се минимизира изхвърлянето на отпадъци от всеки човек. За да се предотврати изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места – най-често в покрайнините на населените места, около речните корита и дерета, около общински пътища, земеделски земи и др.,

ВИ ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ:

 „ОТПАДЪК”- е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи. Съдовете, в които изхвърляме ежедневно битовите си отпадъци, се закупуват от Общинска администрация със средства на всички данъкоплатци. Така, те стават обща собственост, за която трябва да се грижим заедно!

ЕДИНСТВЕНО БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, които са отпадъци от домакинствата се изхвърлят в металните и пластмасови контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 и/или кофи с вместимост 120л. и 240 л.

В СЪДОВЕТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ Е ЗАБРАНЕНО:

 ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ, РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ, ТОКСИЧНИ,  МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ; ü ИЗВЪРЛЯНЕТО НА НЕЗАГАСЕНА ЖАР И ПЕПЕЛ; ü ПАЛЕНЕТО И ИЗГАРЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ В СЪДОВЕТЕ, КАКТО И НА ПЛОЩАДКИТЕ, НА КОИТО СА РАЗПОЛОЖЕНИ; ü ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОБЕМИСТИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ (ХАРТИЯ, КАРТОН, ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ И ДР.), ПРЕДИ ДА БЪДАТ СГЪНАТИ, НАКЪСАНИ ИЛИ СМАЧКАНИ;

ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ПРИРОДАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ, САМО АКО ВСИЧКИ ДЕЙСТВАМЕ ЗАЕДНО!