Информация по чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда за складова база за Втечнени Въглеводородни Газове с терминал с оператор „ГИТЕКС ” ЕООД

Тази информация е изготвена в изпълнение на изискванията на чл.116д, ал.1 от ЗООС и във връзка с чл.20, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Съдържа и информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП.

1. Име или търговско наименование на оператора: „Гитекс" ЕООД.

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението: „Гитекс" ЕООД, гр. Николаево, ул. „Липа" №1.


Цялата информация се съдържа в прикачения по-долу файл.