Обявление за провеждане на публични търгове - на 26.05.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание Заповед № РД-01-159/ 20.04.2023 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване , а именно:

 

I.                     Отдаване под наем за срок от 10 години на следните общински земеделски имоти:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 48163.633.525 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка шестстотин тридесет и три точка петстотин двадесет и пет) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 5790 кв.м. (пет хиляди седемстотин и деветдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, категория на земята Х (десета), с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 000525 (нула нула нула пет две пет) в землището на с. Елхово. Актуван а Акт за частна общинска собственост № 367/19.03.2018 г.

Начална тръжна цена 110,01 лв. (сто и десет лева и 0,01 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

2. Поземлен имот с идентификатор 51888.85.49 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и пет точка четиридесет и девет) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 10,001 дка. (десет декара и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III (трета), с адрес на поземления имот с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «Голям соргун», номер по предходен план: 085049 (нула осем пет нула четири девет) в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, при съседи: 51888.58.48; 51888.85.301; 51888.85.50; 51888.85.13; 51888.85.12; 51888.85.11; 51888.85.10. Актуван а Акт за частна общинска собственост № 48/07.05.2013 г.

Начална тръжна цена 250,02 лв. (двеста и петдесет лева и 0,02 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

3. Поземлен имот с идентификатор 51888.85.50 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и пет точка петдесет) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 15,000 дка. (петнадесет декара), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III (трета), с адрес на поземления имот с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «Голям соргун», номер по предходен план: 085050 (нула осем пет нула пет нула) в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, при съседи: 51888.58.49; 51888.85.301; 51888.85.31; 51888.85.16; 51888.85.15; 51888.85.14; 51888.85.13. Актуван а Акт за частна общинска собственост № 49/07.05.2013 г.

Начална тръжна цена 375,00 лв. (триста седемдесет и пет лева) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

II.                   Продажба на следния общински имот:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 51888.501.904 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка петстотин и едно точка деветстотин и четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 879 кв.м. (осемстотин седемдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), с адрес на имота с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: квартал 26, парцел VII-икжс в с. Нова махала, при съседи: 51888.501.1145; 51888.501.1108; 51888.501.903; 51888.501.1099; 51888.501.902 (продажба по Решение № 168 / 30.03.2023 г. на ОбС Николаево). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 581/28.09.2022 г.

Начална тръжна цена за продажба на имота 9490,00 лв. (девет хиляди четиристотин и деветдесет лева).

Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

III.                 Oтдаване под наем на следните общински ПОМЕЩЕНИЯ:

 

1.        Отдаване под наем на Стоматологичен кабинет № 27 за срок от 5 години, с площ: 25,98 кв.м., намиращ се в сградата с идентификатор: 51648.501.556.1, ет. 2 в Здравна служба в гр. Николаево, ул.”Оборище”, общ. Николаево, обл. Стара Загора, Актуван с Акт за частна общинска собственост № 589/14.03.2023 г.

 Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещението 22,97 лв. (двадесет и два лева и деветдесет и седем стотинки). Определена с Решение  № 439/23.02.2023 г. на ОбС- Николаево /Наредба № 18 на ОбС-Николаево и Закона за лечебните заведения/.

     Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

2.        Отдаване под наем на Лекарски кабинет и манипулационни № 12,13,14 за срок от 5 години, с площ: 34,74 кв.м. и лекарски кабинет с манипулационни № 17,18,19,с площ: 38,70 кв.м. Обща площ на помещенията:  73,44 кв.м., намиращи се в поземлен имот с идентификатор 51648.501.556 и в сграда с идентификатор: 51648.501.556.1 в гр. Николаево, ул.”Оборище”, общ. Николаево, обл. Стара Загора, Актуван с Акт за частна общинска собственост № 589/14.03.2023 г.,

Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещенията: 65,10 лв. (шестдесет и пет лева и десет стотинки). Наемната цена е определена с Наредба № 18 на ОбС-Николаево и Закона за лечебните заведения.

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

3.        Отдаване под наем на Стоматологичен кабинет № 25 за срок от 5 години, с площ: 25,98 кв.м., намиращ се в поземлен имот с идентификатор 51648.501.556 и  в сграда с идентификатор: 51648.501.556.1 в гр. Николаево, ул.”Оборище”, общ. Николаево, обл. Стара Загора, Актуван с Акт за частна общинска собственост № 589/14.03.2023 г.

Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещението: 22,97 лв. (двадесет и два лева и деветдесет и седем стотинки). Наемната цена е определена с Наредба № 18 на ОбС-Николаево и Закона за лечебните заведения.

           Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

4.        Отдаване под наем на лекарски кабинет № 5 за срок от 5 години, с площ: 24,33 кв.м., намиращ се в поземлен имот с идентификатор 51648.501.556 в сграда с идентификатор: 51648.501.556.3 в гр. Николаево, ул.”Оборище”, общ. Николаево, обл. Стара Загора, Актуван с Акт за частна общинска собственост № 589/14.03.2023 г.

 Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещението: 21,51 лв. (двадесет и един лева и петдесет и една стотинки). Наемната цена е определена с Наредба № 18 на ОбС-Николаево и Закона за лечебните заведения.

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

5.        Отдаване под наем на стоматологичен кабинет в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”за срок от 5 години, с площ: 25,23 кв.м., намиращ се в поземлен имот с идентификатор 51648.501.74 и сградата към него за образование с идентификатор: 51648.501.74.1 в гр. Николаево, бул.”Св.Св. Кирил и Методий”, общ. Николаево, обл. Стара Загора, Актуван с Акт за публична общинска собственост № 158/02.10.2017 г.;

Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещението: 22,30 лв. (двадесет и два лева и тридесет стотинки). Наемната цена е определена с Наредба № 18 на ОбС-Николаево и Закона за лечебните заведения.

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.

 

6.        Отдаване под наем на лекарски кабинети и обслужващи помещения а срок от 5 години, с площ: 45,15 кв.м., намиращи се в сграда с идентификатор 51888.501.1049.1 в с. Нова махала, общ. Николаево, обл. Стара Загора, Актуван с Акт за частна общинска собственост № 232/05.04.2016 г.,

Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещението: 27,63 лв. (двадесет и седем лева и шестдесет и три стотинки). Наемната цена е определена с Наредба № 18 на ОбС-Николаево и Закона за лечебните заведения.

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.

 

7.        Отдаване под наем на лекарски кабинет и обслужващи помещения за срок от 5 години, с площ: 41,39 кв.м., намиращ се в поземлен имот с идентификатор 27070.501.224 в с. Едрево, общ. Николаево, обл. Стара Загора, Актуван с Акт за публична общинска собственост № 100/06.11.2013 г.,

Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещенията: 24,30 лв. (двадесет и четири лева и тридесет стотинки). Наемната цена е определена с Наредба № 18 на ОбС-Николаево и Закона за лечебните заведения.

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.

 

8.        Отдаване под наем на лекарски кабинет и обслужващи помещения, с площ: 41,82 кв.м., намиращи се в поземлен имот с идентификатор 48163.501.470 в с. Елхово,общ. Николаево, обл. Стара Загора, Актуван с Акт за публична общинска собственост № 6/29.01.1999 г.,

Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещенията: 24,55 лв. (двадесет и четири лева и петдесет и пет стотинки). Наемната цена е определена с Наредба № 18 на ОбС-Николаево и Закона за лечебните заведения.

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.

 

9.        Отдаване под наем на стоматологичен кабинет и обслужващи помещения, с площ: 23,30 кв.м., намиращи се в поземлен имот с идентификатор 48163.501.470 в с. Елхово, общ. Николаево, обл. Стара Загора, Актуван с Акт за публична общинска собственост 6/29.01.1999 г.,

Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещенията: 13,65 лв. (тринадесет лева и шестдесет и пет стотинки). Наемната цена е определена с Наредба № 18 на ОбС-Николаево и Закона за лечебните заведения.

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.

 

10.      Отдаване под наем на стоматологичен кабинет и обслужващи помещения, с площ: 19,25 кв.м., намиращи се в поземлен имот с идентификатор 27070.501.224 в с. Едрево, общ. Николаево, обл. Стара Загора, Актуван с Акт за публична общинска собственост 100/06.11.2013 г.

Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещенията: 11,28 лв. (единадесет лева и двадесет и осем стотинки). Наемната цена е определена с Наредба № 18 на ОбС-Николаево и Закона за лечебните заведения.

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок

от връчването на Заповедта за спечелил търга.

 

11.       Отдаване под наем на кабинет № 6 за разкриване на индивидуална или групова практика за специализирана медицинска помощ, с застроена площ: 23,50 кв.м.,чакалня 2,62 кв.м, и санитарен възел 2,61 кв.м., с обща площ: 38,45 кв.м. намиращ се на първи етаж в сграда с  идентификатор 51648.501.556.3 в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора, Актуван с Акт за частна общинска собственост № 589/14.03.2023 г.

Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещенията: 34,00 лв. (тридесет и четири лева). Наемната цена е определена с Наредба № 18 на ОбС-Николаево и Закона за лечебните заведения.

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок

от връчването на Заповедта за спечелил търга.

 

12.      Отдаване под наем на част от помещение, с площ: 40,25 кв.м., намиращо се на първи етаж в сграда с  идентификатор 51648.501.556.3 в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора, Актуван с Акт за частна общинска собственост № 589/14.03.2023 г.

Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещението: 120,75 лв. (сто и двадесет лева и седемдесет и пет стотинки). Наемната цена е определена с Наредба № 18 на ОбС-Николаево, раздел I, т. V – Други обекти, първа зона гр. Николаево.

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок

от връчването на Заповедта за спечелил търга.

13.      Отдаване под наем на част от помещение-клинична лаборатория, с площ: 23,26 кв.м., намираща се на първи етаж в сграда с  идентификатор 51648.501.556.1 в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора, Актуван с Акт за частна общинска собственост № 589/14.03.2023 г.

Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещението: 19,68 лв. (деветнадесет лева и шестдесет и осем стотинки). Наемната цена е определена с Наредба № 18 на ОбС-Николаево и Закона за лечебните заведения.

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок

от връчването на Заповедта за спечелил търга.

 

           IV. Търговете ще се проведат на 26.05.2023 г., както следва:

-          търгът по раздел І-А, точка 1 – 10:00 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 2 – 10:15 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 3 – 10:30 часа

-          търгът по раздел І-Б, точка 1 – 10:45 часа

-          търгът по раздел І-В, точка 1 – 11:00 часа

-          търгът по раздел І-В, точка 2 – 11:15 часа

-          търгът по раздел І-В, точка 3 – 11:30 часа

-          търгът по раздел І-В, точка 4 – 11:45 часа

-          търгът по раздел І-В, точка 5 – 12:00 часа

-          търгът по раздел І-В, точка 6 – 13:00 часа

-          търгът по раздел І-В, точка 7 – 13:15 часа

-          търгът по раздел І-В, точка 8 – 13:30 часа

-          търгът по раздел І-В, точка 9 – 13:45 часа

-          търгът по раздел І-В, точка 10 – 14:00 часа

-          търгът по раздел І-В, точка 11 – 14:15 часа

-          търгът по раздел І-В, точка 12 – 14:30 часа

-          търгът по раздел І-В, точка 13 – 14:45 часа

 

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

 

V. Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, платим в срок до 25.05.2023 г., по банков път на община Николаево.

 

IBAN: BG86 UNCR 9660 3384 1132 10

BIC: UNCR BGSF

 

. Определените стъпки за наддаване са както следва:

-          търгът по раздел І-А, точка 1 –     11,00 лв.

-          търгът по раздел І-А, точка 2 –     25,00 лв.

-          търгът по раздел І-А, точка 3 –     37,50 лв.

-          търгът по раздел І-Б, точка 1 –     949,00 лв.

-          търгът по раздел І-В, точка 1 –     2,30 лв.

-          търгът по раздел І-В, точка 2 –     6,51 лв.

-          търгът по раздел І-В, точка 3 –     2,30 лв.

-          търгът по раздел І-В, точка 4 –     2,15 лв.

-          търгът по раздел І-В, точка 5 –     2,23 лв.

-          търгът по раздел І-В, точка 6 –     2,76 лв.

-          търгът по раздел І-В, точка 7 –      2,43 лв.

-          търгът по раздел І-В, точка 8 –      2,45 лв.

-          търгът по раздел І-В, точка 9 –      1,36 лв.

-          търгът по раздел І-В, точка 10 –    1,13 лв.

-          търгът по раздел І-В, точка 11 –    3,40 лв.

-          търгът по раздел І-В, точка 12 –   12,08 лв.

-          търгът по раздел І-В, точка 12 –    1,97 лв.

 

VІІ. Тръжна документация за провеждане на всеки един от търговете поотделно може да се закупи всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч. в стая № 1, ет.2  в сградата на Общинска администрация Николаево, срещу невъзстановими 40,00 лв. (четиридесет лева), внесени в срок до 25.05.2023 г. в касата на Община Николаево или по сметка   

 

BIC – UNCRBGSF Уникредит Булбанк АД клон Казанлък;

IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13,

код за вид плащане – 44 70 00.

 

Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете - 25.05.2023 г., 16.30 часа.

 

            VІІІ. Оглед на имотите може да се извърши срещу документ за заплатена тръжна документация всеки работен ден от 8.00 ч. до 13.00 ч.

 

            ІХ. Условията на търговете по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие, да се публикуват във вестник , в интернет-страницата на Община Николаево и да се разгласят по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

 

            Х. ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ

      При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 02.06.2023 г. в Заседателната зала на Община Николаево при същите условия от 10:00 часа.

 

           ХІ.  Движимите вещи находящи се в съответните помещения обекти на настоящите търгове за отдаване под наем на помещенията, ще бъдат предоставени на наемателите им в случаи, че същите изявят писмено желание за това. Предоставените Движими вещи ще се заплащат отделно по цени определени съгласно Заповед №РД-01-149/07.04.2023 г. на кмета на Община Николаево.

 

 За справки: Служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 1, тел. 04330 / 20-74