Списък на допуснатите и недопуснати кандидати при провеждане на конкурс за длъжността мл. експерт ГРАО - длъжност по чл. 9а от ЗДСл

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати при провеждане на конкурс за длъжността мл. експерт ГРАО - длъжност по чл. 9а от ЗДСл image

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати при провежданe на конкурс за длъжността младши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) в Общинска администрация НиколаевоС решение по Протокол № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати от 24.04.2023 г. на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-01-158 / 20.04.2023 г. на Кмета на Община Николаево, до конкурс за длъжността младши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Общинска администрация Николаево, предназначена за хора с трайни увреждания, се допускат следните кандидати:
 
1.      Марин Найденов Маринов
2.      Тодорка Димова Ганчева
 
 
 
Недопуснати до конкурс кандидати: НЯМА.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

 

СТАЙКО ПЕТКОВ

Зам.-кмет АТО на Община Николаево