Община Николаево продължава обученията предвидени по проект „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация” по договор № А 12-22-14/ 08.05.2013 г по ОПАК

BG051PO002/12/2.2-07

„ Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация

 

 

Община Николаево продължава  обученията предвидени по проект „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация” по договор № А 12-22-14/ 08.05.2013 г

по ОПАК

 

В периода от 14.11.2013 г.до 15.11.2013г  в хотел „Рила“, курортен комплекс „Боровец” по  Дейност 3 : Обучение за  работа със специфични групи граждани(малограмотни , неграмотни и такива, които не притежават правни познания)  бе проведено краткосрочно, изнесено обучение при пълно откъсване от работа  на 30 общински служители  по Проект № А 12-22-14/ 08.05.2013 г на Община Николаево по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Тази дейност е в отговор на специфичните условия съществуващи в Община Николаево по отношение на етническия състав и образователното равнище на населението характеризиращи се с висок дял на ромското население и на хората с ниско или без никакво образование. Тази ситуация предполага развиване на умения за качествена и ефективна работа с тези граждани.

С изпълнението на тази дейност ще се повиши качественото обслужване на специфичните групи граждани(неграмотните и малограмотни) на Община Николаево и ще се подобри междуетническото общуване , за да бъдат напълно задоволени потребностите им като пълноправни членове на обществото.

 

На 16 и 17.11.2013 година  в хотел „Рила“, курортен комплекс „Боровец” по Дейност 4: Обучение в ключови компетентности на служители от Община Николаево  в  двудневен кратък курс  по одобрен от общината учебен план обучението продължи по определените по програма теми /обучение по лична ефективност и обучение по екипна ефективност / и 30 общински служители получиха сертификати за всяка една от темите.

Целта на обученията по ключови компетентности като лична ефективност и екипна ефективност е да  засилят  мотивацията на общинските служители за максимално добро изпълнение на служебните им задължения, да се създаде стабилен и сработен екип, както и  да се осъзнае мястото на всеки един член от екипа, неговите отговорности и задължения .

 

 

Проект: „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация” по Договор № А12-22-14/08.05.2013г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от името на изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.