ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РИБА И ПРОИЗВОДСТВО НА РИБНИ ПРОДУКТИ С КАПАЦИТЕТ 1 Т. НА ДЕНОНОЩИЕ“ В ИМОТ № 51648.501.780 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. НИКОЛАЕВО, ОБЩ. НИКОЛАЕВО

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.6, ал. 10, т.2   от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  Община Николаево предоставя на заинтересованите граждани и организации 14 – дневен срок,  считано от 13.09.2021 г. до 26.09.2021 г., включително, за предложения и становища по

 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РИБА И ПРОИЗВОДСТВО НА РИБНИ ПРОДУКТИ С КАПАЦИТЕТ 1 Т. НА ДЕНОНОЩИЕ“ В  ИМОТ № 51648.501.780 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. НИКОЛАЕВО, ОБЩ. НИКОЛАЕВО.

 

В указания период документацията ще е на разположение в Център за административно обслужване към Общинска администрация Николаево, ет. 1, стая № 1 с адрес:  гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски“ № 11,  всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа. 

Мнения, предложения и становища  по инвестиционното предложение се приемат на адрес:

гр. Николаево, ул.”Г. Бенковски” № 9 - сградата на

Общината, етаж 3, стая № 8  или  на електронен адрес: obnikolaevo@nikolaevo.net