Решения на ОбС Николаево №№ 269-276 от заседание, проведено на 31.08.2021 г., Протокол № 26

РЕШЕНИЕ

269

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2021 г. с Протокол № 26

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 51888.24.36 по плана на с. Нова махала, общ. Николаево

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево е постъпила молба с вх. № 94П-00-37 / 20.05.2021 г. от Петко Люцканов Иванов, от гр. Николаево, ул. „Оборище” 51, общ. Николаево с искане за ползване под наем на земеделска земя с идентификатор 51888.24.36 по плана на с. Нова махала, общ. Николаево, за срок от 10 години.

 

Поземлен имот с идентификатор 51888.24.36, с площ 2 132 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: 3 (трета); номер по предходен план:024036, по плана на с. Нова махала, местност „СТОПАНСКИ ДВОР”, общ. Николаево.

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 520 / 04.04.2019 г.

Процедурата за отдаване под наем на общински поземлени имоти е чрез провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи, като с Решение № 14/29.12.2015г. на Об С Николаево и в зависимост от категорията на земята.

 

Начин на трайно ползване

 

III – IV

категория

V – VI

категория

VII – IX

категория

Ниви / Изоставени орни земи

25,00 лв./дка

22,00 лв./дка

19,00 лв. / дка

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет – Николаево променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2021 г., като в раздел V- Б/, , допълва Таблица 2 по следния начин:

 

№ по ред

Имотен № и землище

АЧОС

Описание

...

...

...

...

79

ПИ с идентификатор 51888.24.36 , земеделска земя, Нива, 3 категория; по плана на с. Нова махала, местност „ СТОПАНСКИ ДВОР”

№ 520 / 04.04.2019 г.

Земеделска земя /НИВА/

 с площ 2 132 кв. м.

 

2. Възлага на кмета на общината да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 520 / 04.04.2019 г., а именно:

Поземлен имот с идентификатор 51888.24.36 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и четири точка тридесет и шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 2 132кв.м. (две хиляди сто тридесет и два квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; с адрес на ПИ с. Нова махала – п. код 6191, номер по предходен план: 024036 по плана на с. Нова махала, при съседи: 51888.24.22; 51888.24.23; 51888.501.1084; 51888.24.35

 

3. Определя начална тръжна цена при провеждането на търга в размер на 25,00 лв./дка. ( двадесет и пет лева за декар), съгласно Решение № 14 / 29.12.2015г. на Об С или 53,30 лв.(петдесет и три лева и тридесет стотинки), общ годишен размер на наема и срок за отдаване под наем 10 ( десет) години.

 

4. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи законови действия и да сключи Договора за наем със спечелилия търга.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево


**************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

270

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2021 г. с Протокол № 26

 

ОТНОСНО: Предложение от НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ КЪНЕВ – кмет на Община НИКОЛАЕВО, относно вземане на Решение от Общински съвет Николаево, във връзка с кандидатстване по процедура BGLD-2.003 - Образование и грижи в ранна детска възраст

Мотиви:

По Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., се финансира процедура BGLD-2.003 Образование и грижи в ранна детска възраст”. Програмата се управлява от дирекция „Външни европейски програми” (Програмен оператор – ПО), Министерство на образованието и науката.

Процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст” е в обхвата на Програмна област 8 „Деца и младежи в риск”.

Процедурата има за цел да се предостави подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.

Комплексните интегрирани мерки трябва да са насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г., които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

Основната цел е: процедурата предвижда подкрепа за създаването на центрове и/или за изпълнението на комплекс от функционално свързани услуги /Хъб: Комплекс от функционални услуги, допринасящи за повишаване на качеството на живота, социалното включване и ранното детско развитие на деца от уязвими групи**, включително от ромски общности, което да осигури равнопоставеното им включване във формалната образователна система. Комплексът от услуги трябва да се прилага гъвкаво, чрез използване на вече съществуващи структури, а не чрез създаване на паралелни такива. Комплексът може да бъде център, мобилна услуга или комбинация от двете, със задължителното участие на медиацията в общността (медиатори). Фокусът трябва да бъде върху меки мерки, включващи интегрирани услуги – здравни, социално-образователни, достъп до основни хигиенни ресурси, работа с родители чрез осъществяване на връзки с други програмни ресурси и услуги/ за образование и грижа в ранна възраст, чрез:

ü  разширяване на съществуващи центрове или комплекс от услуги за образование и грижа в ранна детска възраст;

ü  създаване на нови поделения или инициативи/мобилни услуги към вече съществуващи такива;

ü  създаване на нови центрове или комплекс от услуги, в случаите, в които на територията на съответната община липсват такива или достъпът на целевите групи до съществуващи такива е ограничен/затруднен поради отдалеченост или социални, или здравни причини.

Задължително изискване е активното включване на общността при планиране и изпълнение на мерките, например чрез съдействието на медиатори (здравни, образователни), създаването на групи за взаимопомощ и др.

Общините трябва да използват налични центрове и услуги, преди да прибегнат към създаването на нови. Кандидатът трябва да се включи описание на наличните центрове и услуги, имащи отношение към образование и грижи за ранно детско развитие.

Специфичната цел е: създаване на център/комплекс от услуги (хъб), предоставящи функционално свързани услуги за образование и грижи в ранна възраст за децата от целевите групи и техните родители, в това число:

ü  Предоставяне на подкрепа за деца в ранна детска възраст и подкрепа за достъп до образование;

ü  Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца от уязвими групи;

ü  Подпомагане на прехода от семейна към формална образователна среда.

Допълнителна специфична цел е: ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст чрез множество последователни итервенции; формиране на родителски умения, здравна грижа, социалните и житейските умения, както и развитието и образованието на децата.

Изпълнението на дейностите по проекта трябва да приключат не по-късно от 30.04.2024 година.

Във връзка с кандидатстването е необходимо Община Николаево да:

1.    Даде съгласие за кандидатстване за финансиране по настоящата процедура и ангажимент за осигуряване на устойчивост в съответствие с приложимите изисквания.

2.    Поеме ангажимент да не променя собствеността и предназначението на обекта на финансиране за период от най-малко 5 години след одобрението на окончателния доклад на проекта и да гарантира, че той ще бъде използван съобразно целите на проекта за същия период.

3.    Застрахова сградите, обект на финансиране, в лицензирана в България компания срещу обичайните застрахователни събития (като кражба, пожар и др.) както по време на изпълнението на проекта, така и минимум 5 години след одобрението на окончателния доклад на проекта.

4.    Осигури достатъчен ресурс за поддръжката на всички сгради, закупени, построени, реновирани или реконструирани по проекта в продължение на най-малко 5 години след завършването на проекта.

5.    Дофинансира всички строително монтажни и ремонтни дейности предвидени за изграждането на обекта, със сумата която не достига от предвидената в бюджета на проектното предложение /съгласно изготвеното КСС/, със средства от Бюджета на Община Николаево за 2022 г. в размер до 30 000 лева.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие Община Николаево да кандидатства пред Министерството на образованието и науката за финансиране по Програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по процедура BGLD-2.003 - Образование и грижи в ранна детска възраст, управлявана от дирекция „Външни европейски програми” (Програмен оператор – ПО), и да поеме съответните ангажименти по програмата, в т.ч. за осигуряване на устойчивост в съответствие с приложимите изисквания по същата, като :

                 1.Община Николаево да поеме ангажимент да не променя собствеността и предназначението на обекта на финансиране за период от най-малко 5 години след одобрението на окончателния доклад на проекта и да гарантира, че той ще бъде използван съобразно целите на проекта за същия период.

                 2.Община Николаево да застрахова сградите, обект на финансиране, в лицензирана в Република България компания срещу обичайните застрахователни събития (като кражба, пожар и др.) както по време на изпълнението на проекта, така и минимум 5 години след одобрението на окончателния доклад на проекта.

                 3.Община Николаево да осигури достатъчен ресурс за поддръжката на всички сгради, закупени, построени, реновирани или реконструирани по проекта в продължение на най-малко 5 години след завършването на проекта.

                 4.Община Николаево да дофинансира всички строително монтажни и ремонтни дейности предвидени за изграждането на обекта, със сумата която не достига от предвидената в бюджета на проектното предложение /съгласно изготвеното КСС/, със средства от Бюджета на Община Николаево за 2022 г. в размер до 30 000 лева.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево


***********************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

271

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2021 г. с Протокол № 26

ОТНОСНО: Удължаване на срока на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ)

Мотиви:

Община Николаево е партньорска организация по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19“. На 09.02.2021 г. бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“ между Агенцията за социално подпомагане и Община Николаево със срок до 27.04.2021 г. На 27.04.2021 г. бе подписано допълнително споразумение към горепосочения договор, с което неговият срок за изпълнение бе удължен до 30.09.2021 г.

Операция тип 001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ има за цел да надгради дейностите по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ , като осигури подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. Тя следва и прилага принципите и механизмите за изпълнение на операциите от тип 3 по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, като се фокусира върху лицата, засегнати в най-голяма степен от последиците от кризата.

На 04.01.2021 г. стартира предоставянето на топъл обяд за 350 потребители от Община Николаево. Към 01.08.2021 г. общият брой на обхванатите лица вече е 399. Топлият обяд се предоставя в работните дни от месеца и включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

В условията на извънредна ситуация предоставянето на топъл обяд се оказа значима помощ за най-бедните и уязвими лица от Община Николаево при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Целевите групи, допустими по тази операция са:

1.      Лица без доходи или с доходи под линията на бедност- хора, които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

2.      Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и без близки, които да им окажат подкрепа;

3.      Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и които в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Допустимите видове дейности по Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ са:

1.        Определяне на целевите групи.

2.        Приготвяне на топъл обяд.

3.        Предоставяне на топъл обяд.

4.        Реализиране на съпътстващи мерки.

Съпътстващите мерки се изразяват в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно личните им нужди за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината; за ползване на административни общински услуги, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с противоепидемичните мерки; както и други форми на индивидуална подкрепа, съдействие и консултиране в отговор на конкретно възникнали нужди и проблеми.

На 15.07.2021 г. са публикувани изменения в изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. Измененията касаят промяна на бюджета и продължителността на операцията.

За да може Община Николаево да предприеме действия за удължаване на срока на предоставяне на топъл обяд по процедура  BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ е необходимо прилагане на Решение на Общински съвет Николаево за удължаване на срока на договор  BG05FMOP001-5.001-0009-С03 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Версия 3, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие Община Николаево да кандидатства за удължаване на срока на договор BG05FMOP001-5.001-0009-С03„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“ до 10.12.2021 г. 

2.Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево


***************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

272

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2021 г. с Протокол № 26

 

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2021 г. на Община Николаево.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от ЗПФ, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Приема информацията за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2021 г., както и на средствата получени от ЕС и изразходвани по съответните проекти както по приходната така и разходната част.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на бюджета за I-во шестмесечие 2021 година на Община Николаево           

 

            Изпълнението на бюджета за I-во шестмесечие на 2021 година на Община Николаево се характеризира със следното:         

 

Приходна част - 3 517 156 лв.

І.Собствените приходи възлизат на 331 714 лв.

 

            1. Имуществени данъци – 118 668 лв. при 163 500 лв., което 72,58 %, в това число данък върху недвижимите имоти 44 986 лв. или 149,95 %, данък върху превозните средства – 58 262  лв. 57,69 %, данък при придобиване на имущество 13 528 лв. 50,10 % патентен данък 1 889 лв. 67,46 %, туристически данък – 3 лв.- 3,0%.

 

            2. Неданъчни приходи – 213 046 лв. или 72,71 % от план който е 293 014 лв. Най-голям относителен дял имат такса битови отпадъци в размер на – 143 041 лв. или  87,10 % от този вид приход, такса домашен социален патронаж – 9 376 лв., такси детски градини – 14 529 лв., такса пазари – 140 лв., приходи от наем имущество - 6 375 лв., от наем земя – 8 415 лв., технически услуги – 3 429 лв., административни услуги – 6 663 лв., други общински такси – 612 лв., глоби санкции – 20 383 лв,, други неданъчни приходи 30 лв., внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия -934 лв., приходи от концесии 887 лв., и помощи и дарения 100лв.

 

ІІ. Приходи от Републиканския бюджет І-во шестмесечие на 2021 г. са в размер на 3 223 336 лв., както следва:

1. Обща допълваща субсидия- §31-11 са 2 806 192 лв. 58,10 % изпълнение.

2. Обща изравнителна субсидия - §31-12 са 375 500 лв. или 51,60 %

3. Общински целеви субсидии- §31-13 – 13 000 лв. или 5,00 %

4. Трансфери СЕБРА                - §31-18 – 1 857 лв. или 100 %

5. Възстановени трансфери  ЦБ - §31-20 -98 лв.

      6. Целеви трансфери по           §31-28 -  26 885 лв. – компенсации за възрастни и превоз на ученици 91,22 %

ІІІ. Трансфери – през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери 1 859 953 лв.:

- по параграф 61-01 са получени – 1 878 985 лв.

- по параграф 61-02 са предоставени - -32 570 лв. на община Стара Загора.

-по параграф 61-05 са получени – 13 538 лв. от МТСП за работещите по програми за временна заетост за работни заплати и осигуровки;

IV. Други трансфери - през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери -656 056 лв.

- по параграф 62-01 са получени трансфери – 3 212 186 лв.

- по параграф 62-02 са предоставени трансфери – -3 868 242 лв.

- по параграф 64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица-0 лв.

V.Временен заем в извънбюджетната сметка- -132 864 лв.

VI.Операции с финансови активи:

- § 83-82 погашения на дългосрочен заем в размер на - -10 200 лв.

§ 88-03 средства от ЕС – 31 174лв.

 

§ 9500– Минус -1 067 553 лв., като в началото на отчетения период средствата са били 1 476 054 лв. а в края – - 2 536 864 лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък, в касата на общината -5 049 лв. и -1 694 лв. в касите на училищата.

Разходна част- 3 517 156 лв .

Ако разглеждаме по параграфи разходната част на Община Николаево за работни заплати, възнаграждения 1 568 155 лв. или 43,26 %, за осигуровки са изразходени 358 290, което е 44,93 %, и др. Възнаграждения 148 818 лв. което е 44,33%. Издръжка на общината за периода възлиза на 825 506 лв. или 39,93 % от плана, за данъци 22 046 лв.  – 102,71 %.

За стипендии са изплатени 6 698 лв., обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 3 330 лв., обезщетения /компенсациите за пътуване на ветерани и пенсионери  и отпуснати помощи за домакинства – 4 312 лв.

- субсидиране на читалища 57 418 лв., разходи за членски внос – 2 641 лв., за лихви 994 лв. и капиталов разход в размер на 518 948лв. или 76,22 %., Придобиване на НМА - 0лв.

            Всичко изразходени са 3 517 156 лв.  при план 7 777 610 лв. или 45,22 %.

            По функции разглеждан разхода изглежда така:

1. Държавни и общински служби и дейности по изборите – 25 129 лв.

1. Общодържавни и изпълнителни – 460 162 лв. при план 1 165 348 лв. или 38,40%

1.Общински съвети                          - 64 700 лв. при план 150 205 или 43,07%

2. Отбрана и сигурност – 314 181 лв. при план  495 615 или 63,39%.

3. Образование – 1 716 661 лв. при план 4 326 350 или 39,68%.

4. Здравеопазване – 48 558 лв. при план 121 921 или 39,83%.

5. Соц. осигур., подпомагане и грижи – 283 424 лв. при план 350 368 или 80,89%.

6. Жил.стр-во и БКС – 516 078 лв. при план 829 463 или 62,22%.

7. Поч. дело, кул., религ. дейн. – 64 104 лв., като 57 418 лв. са субсидия на читалищата при план 188 815 лв. или 33,95%.

8.Служби по поддръжка на пътища- 23 165 лв., при план 99 425 лв. или 23,30 %.

9. Икономически дейности и услуги- 994 лв. при план 50 100 или 1,98%.

Извънбюджетни сметки

Община Николаево има извънбюджетни сметки в банка Уни Кредит Булбанк гр. Казанлък:

ü  по „Човешки ресурси”- § 9500 – Минус –73 842 лв., като в началото на отчетения период средствата са били 16 833лв., а в края -90 675 лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък., получени са 321 284 лв.,в т.ч. като трансфери в §63-00 – 233 381 лв. от § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни 87 903 лв.

 

Изразходени – 278 616 лв., като за:

ü  ОП „Социално включване”- 53 333 лв.,

ü  ОП „Осигуряване топъл обяд”- 102 829 лв.

ü  ОП „Обучение и заетост на младите хора” – 34 006 лв.

ü  ОП „ Активно приобщаване в системата на предуч. Образование“(МОН) – 16 270 лв.

ü  ОП в училища (МОН) – 64 719лв. 

ü  ОП Патронажна грижа за възрастни хора – 3 409 лв.

ü  ОП Здравен медиатор – Ковид 19 – 4 050 лв.

 

Ø  по „ДФЗ- РА“ – в началото на периода имаме 146 408 лв., а в края на периода §95-07 са -26 730 лв., получени са по §62-01 3 868 242 лв., и по §62-02 – 3 212 186 в т.ч. като трансфери в §63-01 -  3 288 586 лв. от § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни 44 961 лв.  Извършени разходи §10-20 – 145 131 лв. и в § 51-00 – 3 964 150 лв. Общо извършените разходи са 4 109 281 лв.

Ø    Набирателна сметка - наличност на 01.01.2021 г.- 38 416 лв., разлика - 3 177 лв. и на 30.06.2021 г. в тази сметка има наличност от - 35 239 лв.

 

Разлики по контрола на отчета

Не е установена разлика в контрола на отчета.

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево


***************************************************************************************************************************************

 

РЕШЕНИЕ

273

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2021 г. с Протокол № 26

 

ОТНОСНО: Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за  2020 г. на Община Николаево.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52 ал. 1, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗПФ, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2020 г. по приходната и разходната част,  по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода-                                                      7 743 959 лв.

съгласно Приложение №1.

1.2. По разхода-                                                       7 743 959 лв.

  съгласно Приложение №2

 

2.Приема отчета за изпълнението на бюджета 2020 г., както следва:

 

            2.1. По прихода-                                                       6 337 364 лв.

             съгласно Приложение №1

            2.2. По разхода-                                                         6 337 364 лв.

           съгласно Приложение №2

 

3.Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2020 г. съгласно Приложения №3 и 4.

 

 

 

 

Приложение №1

 

П Р И Х О Д И     01.01.2020 - 31.12.2020 ГОДИНА

 

 

 

 

 

план 2020

отчет 31.12.2020

  изпълнение  %

І.

Собствени приходи (1+2)

491030

458172

93,31

1.

Имуществени данъци

139053

158875

114,25

2.

неданъчни приходи

351977

299297

85,03

ІІ.

Всичко трансфери

6319464

6314285

99,92

1.

Трансфери м/у бюджета 31-00

5993774

5993572

100,00

2.

Трансфери м/у бюджета 61-00

402689

402688

100,00

3.

Трансфери от/за държавни предприятия

9952

4976

50,00

ІІІ.

Временно безлихвени заеми

-49000

-10964

22,38

 

Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ)

6761494

6761493

100,00

ІV.

Операции с финансови активи

 

 

 

1.

Заеми от банки и др. лица

-20400

-20400

100,00

2.

Средства за извършване плащания ЕС

0

69460

0,00

3.

Депозити и средства по сметки

1002865

-473189

-47,18

4.

Средства в банката на 01.01.2020

1002865

1002865

100,00

5.

Средства в банката към 31.12.2020

 

-1476054

 

6.

Всичко финансиране на дефицита

982465

-424129

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ

7743959

6337364

84,25

 

Р А З Х О Д И 01.01.2020 - 31.12.2020 ГОДИНА

 

Приложение №2

 

 

план 2020

отчет 31.12.2020

  изпълнение  %

Общодържавни служби

1175334

1113931

94,78

В т.ч. Общинска администрация 

1070334

1010658

100,00

В т.ч. Общински съвет

105000

103273

98,36

Отбрана и сигурност

457774

92860

20,29

В т.ч. Други дейности по вътрешната сигурност

55877

7734

13,84

В т.ч. Отбран.мобил.подготовка

119363

85126

71,32

В т.ч. Превантивни дейности

270000

0

0,00

В т.ч. Доброволни формирования

12534

0

0,00

Образование

4047276

3520675

90,11

В т.ч. Детски градини

958353

812193

84,75

В т.ч. Училища

2182172

1944343

89,10

В т.ч. Професионална гимназия

862124

719513

83,46

В т.ч. Др.дейности по образованието

44627

44626

100,00

Здравеопазване

132932

124699

93,81

В т.ч. Детски ясли в детски градини

85899

81850

95,29

В т.ч. Здравни кабинети

30737

26553

86,39

В т.ч. Др.дейности по здравеопазването

16296

16296

100,00

Социално осигур. и подпомагане

703537

610812

86,82

В т.ч. Домашен патронаж

124000

99091

79,91

В т.ч. Клубове на пенсионера

4400

3937

89,48

В т.ч Цент. За общ. Подкрепа

50854

39470

77,61

В т.ч. Център за работа с деца и др.програми

4081

0

0,00

В т.ч. Програми за временна заетост

87035

68452

78,65

В т.ч. Др. прогр. и дейности за осиг.

25199

25199

100,00

В т.ч. Център за соц.рехабилитация

79068

73256

92,65

В т.ч. Соц. Услуги в дом. Среда

34437

34437

100,00

В т.ч. Личен асистент

277772

252854

91,03

В т.ч. Други служби за подпомагане

16691

14116

84,57

Жил.стр-во,благоустройство

955392

681407

71,32

В т.ч. Водоснабдяване и канализация

5000

486

9,72

В т.ч. Осветление на улици и площади

30000

22057

73,52

В т.ч. Изграждане и ремонт улици

569903

387559

68,00

В т.ч. Др.дейности по стр-во

69989

35559

50,81

В т.ч. Озеленяване

74366

50119

67,40

В т.ч. Чистота

206134

185627

90,05

Поч.дело, култура

150485

135449

90,01

В т.ч. Спорт за всички

16688

4213

25,25

В т.ч. Спротни бази за спорт

14755

12194

82,64

В т.ч. Читалища

104400

104400

100,00

В т.ч. Обр.домове и зали

14642

14642

100,00

Икономически дейности

73200

54975

75,10

В т.ч. Служби и дейности по пътищата

62700

54975

87,68

В т.ч. Др.дейности по икономиката

10500

0

0,00

Некласифицирани разходи

48029

2556

5,32

В т.ч. Разходи за лихви

3840

2556

66,56

В т.ч. Други финансови услуги

1200

0

0,00

В т.ч. Резерв

42989

0

0,00

 В С И Ч К О :

7743959

6337364

81,84

 

 

 

   Приложение №3

 

П Р И Х О Д И     01.01.2020-31.12.2020 ГОДИНА

 

 

                     средства от ЕС

 

 

 

 

 

 

Трансфери

параграф

отчет 31.12.2020

 

1.

трансфер от бюджетни средства в ЕС

62-01

0

 

2.

трансфер  средства от ЕС

63-01

513434

 

3.

възстановени средства в бюджета

76-00

10964

 

4.

средства в банката на 01.01.2020

95-01

11747

 

5.

средства в банката към 31.12.2020

95-07

-16833

 

 

Всичко приходи:

 

519312

 

 

 

 

Приложение №4

 

Р А З Х О Д И 01.01.2020 - 31.12.2020 ГОДИНА

 

 

средства от ЕС

 

 

 

 

 

 

Проект и дейност

 

отчет 31.12.2020

 

1.

Проект "Топъл обяд"

 

83295

 

2.

Проект "Социално включване"

 

128180

 

3.

Проект "Програми за временна заетост"

 

67202

 

4.

Проект "Активно приобщаване в системата на пред. Обр.- МОН

 

22 739

 

5.

Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - МТСП

 

17 988

 

6.

Проект "Ковид - Медиатор"

 

2 182

 

7.

Проект "Нов шанс-ограмотяване"

 

13113

 

8.

Проект "Образование за утрешния ден"

 

19225

 

9.

Проект "Подкрепа успех"

 

92643

 

10.

Проекти "РА ДФЗ"

 

543719

 

 

Всичко разходи"

 

990286

 

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево


*******************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

274

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2021 г. с Протокол № 26

ОТНОСНО: Трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа и даване на съгласие, кметът на Община Николаево да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства

Мотиви:

С чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година е определена целева субсидия за капиталови разходи на Община Николаево в размер на 259 900 лева. От тях за ремонти на общински пътища и улична мрежа са заложени 17 200 лева. С така утвърдените средства няма възможност да бъдат извършени всички дейности, необходими за основен ремонт. Имаме възможност да бъде направено частично възстановяване на компрометираните участъци на пътната настилка, което се тълкува като текущ ремонт. В бюджета за 2021 година не сме предвидили допълнителни средства за текущи ремонти на тези участъци /общински пътища и улични мрежи, в размер на 17 200 лева/. Съгласно чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година, Министърът на финансите по предложение на кмета на общината може да трансформира целева субсидия за капиталови разходи, определена в чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 година. Необходимо е трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината, за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа за осигуряване на безопасността на преминаващите моторни превозни средства. Неотложен ремонт е необходим в различни участъци след зимния период. Община Николаево не може да осигури средства от друг източник.

Процедурата по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година включва:

1)      Предложение по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година до Министъра на финансите да бъде извършена трансформация на целева субсидия за капиталови разходи, в размер на 17 200 лева за финансиране на текущи ремонти на общинска пътна мрежа.

2)      Определяне на обектите за текущ ремонт, които ще се финансират със средства от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

Възлага на Кмета на Община Николаево да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства в размер на 17 200 лева от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 година, в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа за осигуряване на безопасността на преминаващите моторни превозни средства, с които средства да се финансират неотложни ремонти на общински пътища и на улична мрежа, съгласно Приложение № 14 „Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи“, явяващо се неразделна част от Решението.


Област Стара Загора

Приложение № 14

Община Николаево

С П Р А В К А

по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи

            (лева)

№ по ред

Наименование на обектите/позициите за капиталови разходи и/или резерв по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на общината, за които се предлага намаление на финансирането

Размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи,  за позициите по к. 1

Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с транформираната целева субсидия за капиталови разходи. №/дата на акта за публична общинска собственост за сградите и година на построяване

Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 3

 

1

2

3

4

1

Ремонт на тротоари в с. Елхово

8200

Текущ ремонт на тротоари в с. Елхово

8200

2

Ремонт на тротоари в с. Едрево

9000

Текущ ремонт на тротоари в с. Едрево

                  9000

ОБЩО:

 

17200

Х

17200

Х

Х

6,62%

Х

6,62%

Забележка: в колони 2 и 4 (след ред общо), в проценти се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 50 от ЗДБРБ

за 2021г., за които се предлага трансформация.

 

 

 


 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

275

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2021 г. с Протокол № 26

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Ахмед Ахмедов Байрамов от гр. Николаево сумата от 200 /двеста/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

276

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2021 г. с Протокол № 26

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Руси Митков Русев от гр. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево