Изготвяне на План за интегрирано развитие на община Николаево /ПИРО/ за периода 2021-2027 г.

Изготвяне на План за интегрирано развитие на община Николаево /ПИРО/ за периода 2021-2027 г. image

Уважаеми съграждани,

Стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Николаево /ПИРО/ за периода 2021-2027г. Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план на общината. ПИРО се разработва за срок от седем години. Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересoваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок от 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.

          Със Заповед № РД-01-49/09.02.2021 год. на Кмета на община Николаево – г-н Николай Кънев е сформирана Работна група за изготвяне на План за интегрирано развитие на община Николаево за периода 2021-2027г., която се подпомага от консултантска фирма.

         Участието на гражданите, бизнеса и НПО в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа. В тази връзка, Ви молим да дадете Вашите мнения и предложения чрез попълване на следните анкети:

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.

Мнения и предложения до работната група, по  разработване  на  Плана за интегрирано развитие на община Николаево за периода 2021-2027 г., може да изпращате и на e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net