Прием на документи от кандидати за заемане длъжността "Домашен помощник" за предоставяне на социалната услуга "Асистентска подкрепа"

Прием на документи от кандидати за заемане длъжността "Домашен помощник" за предоставяне на социалната услуга "Асистентска подкрепа" image

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Николаево  в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“  О Б Я В Я В А, че от 11.02.2021 г. стартира прием на документи на кандидати за заемане на длъжност „Домашен помощник“ за предоставяне на новата услуга.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Домашен помощник“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

На длъжността „Домашен помощник” за предоставяне на услугата „Асистентска подкрепа“ ще бъдат наемани лица, които отговарят едновременно на следните условия:

 • да са пълнолетни български граждани;
 • да са със завършено начално или по-високо образование;
 • да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера с хора с увреждания и възрастни хора.

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” , е необходимо да подадат следните документи:

 1. Заявление – декларация (по образец):
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;
 5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
 6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такъв/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Домашен помощник“ ще бъдат сключени трудови договори, като един домашен помощник ще предоставя подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности на потребителите.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“  се подават от 11.02.2021 г.  в сградата на Община Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документи по образец могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Николаево на адрес: www.nikolaevo.bg.

За допълнителна информация тел. 04330/2073 –  Община Николаево.