Кандидатстване по процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“, ПРР 2021-2027 г.

Кандидатстване по процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“, ПРР 2021-2027 г. image

СЪОБЩЕНИЕ

 

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) обяви за кандидатстване процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“ .

 

Основната цел на процедурата е да подкрепи МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ЕЕ) НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ, в най-силно засегнатите от климатичния преход области Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за справедлив преход (ФСП) и национално съфинансиране.

 

v  ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 

-       Сдружения на собствениците (СС), регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация. В рамките на едно предложение може да се включва само ЕДНА сграда/блок- секция/група от блок-секции. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление.

 

v  СГРАДИ, КОИТО МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ:

 

-          Многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна, да е предназначена за постоянно обитаване и най-малко 60 на сто от разгъната застроена площ се заема от жилища.

-          Сгради, за които е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност.

 

 

v  ДЕЙНОСТИТЕ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА СА:

 

- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предписани в енергийното обследване, включително съпътстващи строително-монтажни работи (СМР), които са пряко свързани с енергоспестяващите мерки;

- Съпътстващи строително-монтажни работи (СМР), които са пряко свързани с енергоспестяващите мерки, като без тях изпълнението на мерките не би могло да се завърши с необходимото качество, вкл. допринасящи за завършеност и цялостен облик на обекта.

- Извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура вкл. дейности по изготвяне на обследване на сградата за наличие на защитени видове в сградата обект на интервенция;

- Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията на свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;

- Други съпътстващи дейности, подробно описани в Насоките за кандидатстване.

 

За област Стара Загора и допълнително общините свързани с Маришкия басейн, общият размер на средствата по тази процедура е в размер на 129 186 003,18 лева.

 

 Минималният размер на БФП за едно проектно предложение е 50 000 лв., а максималният –   9 500 000 лв. Крайният срок на кандидатстване е 19.09.2024 г., 18:00 часа.

 

ДОКУМЕНТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА, включително условията за кандидатстване и условия за изпълнение са публикувани на следния интернет адрес:

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/f4d6a4ca-0a30-4c90-bd51-991551164a73

 

 

В СЛУЧАЙ НА ИНТЕРЕС ОТ ВАША СТРАНА,  МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, С ЕКИП НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА, КОЙТО ИМА ГОТОВНОСТ ДА ПРЕДСТАВИ УСЛОВИЯТА ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА.

 

 

Общинска администрация Николаево