Категоризация на туристически обект

Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед на Кмета на Община Николаево е открита процедура по категоризация на туристически обект: Кафе-апиритив "Палма" гр. Николаево.