Назначаване на комисии по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година

Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № ПО-09-437 / 2019 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора са назначени комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, които ръководят сключването на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на община Николаево за стопанската 2019-2020 година.