Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72 от ППЗСПЗЗ

О Б Я В А

Общинска служба по земеделие гр. Мъглиж уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, са изготвени предварителните регистри на имотите в землищата на общините Мъглиж, Николаево и Гурково, които ще се ползват през стопанската 2019-2020 година, по ред както следва:

 

1 / В община Мъглиж предварителни регистри за

- землище Мъглиж                - землище Юлиево                - землище Шаново

- землище Тулово                  - землище Зимница                - землище Ветрен

- землище Ягода                    - землище Дъбово                

- землище Селце                   - землище Сливито

 

2 / В община Николаево предварителни регистри за

- землище Николаево           - землище Нова махала                  

- землище Едрево                 - землище Елхово

 

3 / В община Гурково предварителни регистри за

- землище Гурково                - землище Паничерево          - землище Пчелиново

- землище Димовци               - землище Конаре                 

 

 

            Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15.08.2019 г. при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности, по инициатива на Общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявление на заинтересуваните лица.

 

         Предварителните регистри са на разположение на заинтересуваните лица в Общинска служба по земеделие  - гр. Мъглиж