Кмет

 

Николай Дончев Кънев - Кмет на Община Николаево

 

Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 3, стая 8, тел. 04330 / 2040, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net

Приемен ден: понеделник от 13,00 до 16,00 часа 

Кметът на общината:

 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
 3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кмета на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
 6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
 7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
 8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
 10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 11. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
 12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
 13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства и кметските наместници на населените места, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
 15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
 17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
 18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл);
 19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;
 20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
 21. прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината на 3 месеца;
 22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

      23.  представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.